Voor wie?

Je hebt recht op een pensioen van het ambtenarenstelsel als je op het ogenblik van pensionering statutair of ambtenaar op proef bent.

  Goed om weten:

  • Was je voor 1 december 2017 al statutair of ambtenaar op proef? Dan komt de periode die je als contractueel hebt gewerkt binnen de overheidssector ook in aanmerking voor het ambtenarenpensioen.
  • Deze webpagina omschrijft de regeling van de Federale Pensioendienst. Ben je statutair bij de Vlaamse Waterweg nv? Dan val je onder de specifieke procedure van Ethias. Lees meer op het intranet van De Vlaamse Waterweg ((opent in nieuw venster)).

  Wanneer op pensioen?

  Je moet aan een leeftijds- en loopbaanvoorwaarde voldoen. De wettelijke pensioenleeftijd is 65 jaar maar wordt vanaf 1 februari 2025 opgetrokken naar 66 jaar en vanaf 1 februari 2030 naar 67 jaar. Je moet tijdig het pensioen aanvragen.

  Het pensioen kan ingaan op de eerste dag van de maand die volgt op je verjaardag. Als je na deze leeftijdsgrens wilt blijven werken, dan moet je goedkeuring aan je werkgever vragen. Je leidinggevende kan je toestemming geven om nog maximaal 1 jaar verder te werken. Deze periode is telkens verlengbaar met maximaal 1 jaar. Je moet tijdig het uitstel van je pensioen aanvragen (hoe je dit doet, lees je onderaan deze pagina).

  Lees meer op de webpagina van het Juridisch Kenniscentrum over de historiek en evolutie van de pensioenwetgeving ((opent in nieuw venster)).

  Vervroegd en medisch pensioen

  Berekening pensioenbedrag

  Het bedrag van je pensioen is het gemiddelde salaris van:

  • je laatste 10 loopbaanjaren
  • of van je hele loopbaan binnen de overheid als die geen 10 jaar telt

  Ben je geboren voor 1962? Dan wordt het pensioenbedrag berekend op basis van je gemiddelde salaris van de laatste 5 dienstjaren van je loopbaan.

   Goed om weten: Wil je graag vooraf weten hoeveel pensioen je gaat krijgen?

   Niet opgenomen verlofdagen

   Je bent verplicht om je jaarlijkse vakantie (lopend en opgespaard) ten laatste voor je pensionering op te nemen.

   Uitzondering: de niet opgenomen verlofdagen worden enkel uitbetaald als je je jaarlijks verlof niet kon opnemen voorafgaand aan de pensionering door ziekte of ongeval.

   Overlevingspensioen en begrafenisvergoeding

   Na het overlijden van een statutair personeelslid wordt een overlevingspensioen toegekend aan een rechthebbende:

   • de langstlevende echtgeno(o)t(e)
   • de uit de echt gescheiden echtgeno(o)t(e)
   • de wees/wezen

   Het overlevingspensioen wordt toegekend bij overlijden tijdens de loopbaan, na al een pensioen te hebben verkregen of na definitief uit dienst te zijn getreden. De rechthebbende dient hiervoor een aanvraag voor een overlevingspensioen in bij de Federale Pensioendienst voor de overheidssector. Lees op de webpagina van de Federale Pensioendienst ((opent in nieuw venster)) hoe je dit doet.

   Uitbetaling pensioen

   De Federale Pensioendienst betaalt je pensioenuitkering. Lees meer op de webpagina van de Federale Pensioendienst over de betalingskalender, betalingswijze, …

   Goed om weten: moet je om administratieve redenen uitzonderlijk lang wachten op de uitbetaling van je 1ste pensioenuitkering? Dan kun je per maand dat de uitbetaling op zich laat wachten een voorschot van 1.000 euro lenen bij de vzw Sociale Dienst. Dit geldt zowel voor rust- als overlevingspensioenen. Contacteer hiervoor een maatschappelijk assistent ((opent in nieuw venster)). Klanten van de vzw Sociale Dienst ((opent in nieuw venster)) worden in alle vertrouwen verder geholpen.

   Hoe pensioen aanvragen?

   Pensioen aanvragen op de wettelijke pensioenleeftijd: procedure voor klanten van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA).

   • Stap 1

    Je vraagt ten vroegste 1 jaar voor de ingangsdatum je pensioen aan bij de Federale Pensioendienst. Lees op de webpagina van de Federale Pensioendienst ((opent in nieuw venster)) hoe je dit doet.

    Heb je geen toegang tot het internet? Ga dan langs bij een Pensioenpunt ((opent in nieuw venster)) bij jou in de buurt.

    Opgelet: je moet je pensioen zelf aanvragen. Dit wordt niet automatisch toegekend.

   • Stap 2

    Het DCPA bezorgt je na je aanvraag bij de Federale Pensioendienst een brief met alle informatie en formaliteiten. Een dossierbehandelaar zal je begeleiden bij de verdere administratieve formaliteiten.

   • Stap 3

    Het DCPA maakt je besluit van pensionering aan, laat dit ondertekenen door je leidend ambtenaar en bezorgt je een afschrift.

   Hoe vervroegd pensioen aanvragen?

   Vervroegd pensioen aanvragen: procedure voor klanten van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA).

   • Stap 1

    Je vraagt ten vroegste 1 jaar voor de gekozen ingangsdatum je vervroegd pensioen aan bij de Federale Pensioendienst.

    Lees op de webpagina van de Federale Pensioendienst ((opent in nieuw venster)) hoe je dit doet.

   • Stap 2

    Je bezorgt de ontvangsbevestiging van je pensioenaanvraag aan het DCPA via Vlimpers > tegel ‘Vragen?’ > ‘Vlimpers-contactformulier’. Voeg het document toe als bijlage van je vraag. Heb je geen toegang tot Vlimpers? Verstuur de kopie per post naar het DCPA.

   • Stap 3

    De Federale Pensioendienst zorgt voor de verdere afhandeling van je aanvraag. Zij zullen je op de hoogte brengen of je voldoet aan de leeftijds- en loopbaanduur voorwaarden. Als je aanvraag is goedgekeurd, ontvang je een brief van de Federale Pensioendienst met de ingangsdatum van je vervroegd pensioen.

    Je bezorgt een kopie van deze brief aan het DCPA via Vlimpers ((opent in nieuw venster)) > tegel ‘Vragen?’ > ‘Vlimpers-contactformulier’. Voeg het document toe als bijlage van je vraag. Heb je geen toegang tot Vlimpers? Verstuur de kopie dan per post naar het DCPA.

   • Stap 4

    Je brengt je leidend ambtenaar op de hoogte van je vervroegde pensionering.

   • Stap 5

    Het DCPA bezorgt je een brief met alle informatie en formaliteiten. Een dossierbehandelaar zal je begeleiden bij de verdere administratieve formaliteiten.

   Hoe uitstel pensioen aanvragen?

   Uitstel pensioen aanvragen: procedure voor klanten van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA).

   • Stap 1

    Wil je langer werken na je 65ste? Dan vraag je uitstel van je pensioen aan je leidend ambtenaar. Je doet dit schriftelijk en vraagt je leidend ambtenaar om zijn/haar beslissing te ondertekenen.

   • Stap 2

    Je bezorgt de ondertekende beslissing van je leidend ambtenaar zo snel mogelijk aan je HR-verantwoordelijke die dit vervolgens doorgeeft aan het DCPA. Het DCPA brengt de Federale Pensioendienst op de hoogte.