Terug naar natuurrapport

Technisch Rapport

Aan de basis van het Natuurrapport 2016 liggen 7 technische rapporten die u hier kan downloaden en lezen.

Hoofdstuk 1 – Inleiding

De ecosysteemdienstenbenadering is een manier om de wisselwerking tussen natuur en maatschappij in rekening te brengen in de besluitvorming. Het Natuurrapport 2016 is de tweede schakel van het Ecosysteemassessment Vlaanderen, dat de wetenschappelijke kennis aanlevert voor zo’n ecosysteemdienstengericht beleid. Het rapport verkent de mogelijkheden om de ESD-benadering op te nemen in het beleid. In de inleiding wordt kort de ecosysteemdiensten benadering uitgelegd en de structuur van de het rapport toegelicht.

Hoofdstuk 2 - 50 tinten groen - Naar een gemeenschappelijke beleidsstrategie voor groene infrastructuur

Alle Europese lidstaten moeten een strategie opstellen om hun ecosystemen te herstellen via groene infrastructuur. Maar wat is groene infrastructuur nu eigenlijk? In dit hoofdstuk formuleren we een advies voor de verdere besluitvorming over groene infrastructuur in Vlaanderen. Zo legt het de kiem voor een krachtig Vlaams groene-infrastructuurbeleid in de toekomst.

Hoofdstuk 3 - Het ecosysteemdienstenconcept als ondersteuning van bovenlokale visievorming - Gevalstudie - Regionaal Landschap Rivierenland

Ruimtelijke visievorming houdt momenteel weinig rekening met de capaciteit van landschappen om ecosysteemdiensten te leveren. Kan de ecosysteemdiensten-benadering helpen om op een participatieve manier een duurzame gebiedsvisie uit te denken? Het Natuurrapport 2016 maakt de oefening voor het Regionaal Landschap Rivierenland.

Hoofdstuk 4 - Landgebruiksveranderingen waarderen in Vlaanderen

De toenemende verstedelijking en de intensivering van de landbouw hebben een impact op ecosystemen en hun diensten. Wil onze samenleving de ecosystemen en hun diensten ten volle benutten, dan moet ze die beschermen en in stand houden. In dit hoofdstuk stellen we een methode voor om de veranderingen in landgebruik te waarderen en zo meer duurzame beslissingen te kunnen nemen over landgebruik. Ecologische, maatschappelijke en economische belangen spelen daarin mee.

Hoofdstuk 5 - Beoordelingskaders van ecosysteemdiensten bij ontbossingen en bebossingen

Wie vandaag een bos kapt, moet dat compenseren door nieuw bos aan te planten of een vergoeding te betalen. De grootte van de te compenseren oppervlakte of te betalen vergoeding hangt af van het type bos. Hierbij wordt geen rekening gehouden met de ecosysteemdiensten die het bos levert. Ook bij de subsidiëring van bebossing wordt daar geen rekening mee gehouden. In dit hoofdstuk wordt een methode ontwikkeld om de ecosysteemdiensten van het bos in rekening te brengen bij beslissingen over ontbossing en bebossing.

Hoofdstuk 6 - Een heldere ecosysteemdienstentaal

Vandaag wordt natuur nog al te vaak gezien als een rem op onze welvaart. Om die perceptie te keren, moeten we beter leren vertellen wat de natuur voor ons doet. Daarom ontwikkelden we samen met het Agentschap voor Natuur en Bos, het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie en een hele rist andere partners een heldere ecosysteemdienstentaal.

Hoofdstuk 7 - Maatregelen om het ecosysteemdienstenaanbod van landbouw te verhogen

De functie van de akker- en landbouwgronden in Vlaanderen is voedselproductie. Maar de gronden kunnen ook nog een hele reeks andere ecosysteemdiensten leveren. Als landbouwers hun beheermethodes aanpassen, kunnen ze dat potentieel vergroten. De oppervlakte van de landbouwgronden in Vlaanderen is groot, en dus kan de impact van dergelijke beheermethodes op het totale aanbod van ecosysteemdiensten aanzienlijk zijn. In dit hoofdstuk worden een aantal veelbelovende maatregelen in het landbouwbedrijf onder de loep genomen.