Terug naar overzicht

Natuurrapport 2016

Waar het vorige rapport (NARA-T) zich beperkte tot vaststellingen over de toestand van ecosysteemdiensten in Vlaanderen, onderzoeken we in dit natuurrapport (NARA-B) hoe de ecosysteemdiensten-benadering op verschillende beleidsniveaus gebruikt kan worden bij beslissingen om tot een duurzamer landgebruik te komen. Als slagzin voor NARA-B kozen we “Samenwerken met landschappen”. Hiermee willen we benadrukken dat NARA-B een samenwerking of co-creatie met, voor en door verschillende belanghebbenden is. En dat het gaat om de gebiedspecifieke relatie tussen mensen en hun leefomgeving.

Om na te gaan hoe de ecosysteemdiensten-benadering in de beleidspraktijk gebruikt kan worden, trachten we een antwoord te vinden op de onderstaande onderzoeksvragen:

  1. Hoe kunnen we groene infrastructuur inzetten om ecosystemen en hun diensten te herstellen?
  2. Hoe kan een ecosysteemdienstenanalyse gebruikt worden voor de ontwikkeling van een gebiedsvisie op bovenlokaal niveau?
  3. Hoe kunnen we economische, maatschappelijke en ecologische effecten van landgebruiksveranderingen integraal waarderen voor de ondersteuning van besluitvorming op schaal Vlaanderen?
  4. Kunnen we ecosysteemdiensten gebruiken als afwegingskader voor projecten die en/of natuur versterken/verwijderen?
  5. Welke taal gebruiken we om te communiceren over de voordelen die de natuur de mens levert?
  6. Kunnen bepaalde maatregelen het aanbod van landbouwecosysteemdiensten verhogen?

NARA-B bestaat uit een uitgebreid technisch rapport dat de kennisbasis vormt voor het syntheserapport.
Het technisch rapport bestaat uit een inleiding en zes hoofdstukken, waarbij elk hoofdstuk een antwoord geeft op één van de zes onderzoeksvragen (zie boven).

Het syntheserapport vat de belangrijkste bevindingen van het technisch rapport samen en formuleert aanbevelingen voor het beleid. Het is geschreven voor een breed publiek van beleidsmakers, andere belanghebbenden en geïnteresseerden.

In ‘Pioniersverhalen’ staan er inspirerende voorbeelden om met ecosysteemdiensten aan de slag te gaan en beperkt zich daarbij niet alleen tot de resultaten uit dit natuurrapport.

Verder zijn er nog twee achtergrondrapporten (Opmaak tuinenkaart en ecosysteemdiensten in woonuitbreidingsgebieden). Het eerste rapport is een ondersteunend rapport voor verschillende technische rapporten en moet nog gepubliceerd worden. Het tweede rapport werd in opdracht van beleidsdomein Ruimtelijke ordening, Wonen en Onroerend erfgoed geschreven en wordt de ecosysteemdiensten-benadering gebruikt om een afwegingskader te maken voor onbebouwde woonuitbreidingsgebieden. Dit rapport maakt geen deel uit van het technisch rapport, maar werd apart gepubliceerd.