Terug naar overzicht

Bird tracking network - IHD-onderzoek langlevende en ruimtebehoevende broedvogels in Vlaanderen (LifeWatch) (EVINBO)

Details

Dit project is een voortzetting van lopend onderzoek binnen de duurzame instandhouding van langlevende en ruimtebehoevende Vlaamse broedvogels. We bestuderen de belangrijkste sturende factoren die de populatiedynamiek beïnvloeden zoals kwaliteit van broed- en foerageerhabitat, dispersie en overleving, in relatie tot effecten van verschillende antropogene activiteiten en landgebruik.
Hierdoor kunnen we in de toekomst gefundeerd wetenschappelijk advies geven aan het beleid over het beheer van de leefgebieden en de instandhouding van deze soorten, en oplossingen bieden voor conflictsituaties met menselijk gebruik (landbouw, visvangst, urbanisatie).
Voor dit type onderzoek selecteerden we de volgende modelsoorten: bruine kiekendief (Circus aeruginosus), grote stern (Sterna sandvicensis), visdief (Sterna hirundo) en kleine mantelmeeuw (Larus fuscus).
Status In uitvoering
Effectieve start/einddatum 01/01/2015 - 31/12/2024

Teams

INBO Onderzoeksdomein(en)

  • Beschermde natuur
  • Data & Infrastructuur

Tags

  • avifauna
  • lifewatch
  • sternen
  • zenders
  • EVINBO
  • habitat
  • kiekendieven
  • kleine_mantelmeeuw