Gedaan met laden. U bevindt zich op: Zet de stap naar een ICT-team op school Digitale transformatie in het Vlaamse onderwijssysteem: hervorming van ICT-teams op school

Zet de stap naar een ICT-team op school

Het takenpakket van een ICT-coördinator is zo uitgebreid, dat het onmogelijk is om alles bij 1 collega onder te brengen. Daarom maken we de Vlaamse scholen warm voor de overstap naar een teamgerichte ICT-aanpak. Het Kenniscentrum Digisprong ondersteunt je daarbij, met een stappenplan ‘Naar teamgerichte ICT-coördinatie op school’, handige sjablonen voor beleidsplannen en takenoverzichten en tips voor meer kans op succes.  

Stappenplan 'Naar teamgerichte ICT-coördinatie op school'

8 stappen om te evolueren naar een teamgerichte ICT-coördinatie op school

Zet jouw school de stap naar een teamgerichte ICT-coördinatie? Gebruik dan het stappenplan van Kenniscentrum Digisprong om dat veranderingsproces te doen slagen. Je kunt de 8 stappen van het plan indelen in 3 fasen:

 • Basisstappen 1, 2 en 3 – enthousiasme en een plan: je hebt minstens 3 dingen nodig om met een ICT-team aan de slag te gaan: ruimte voor verandering, een pedagogische visie en een ICT-beleidsplan. Ontbreekt een van die elementen? Dan geeft het stappenplan je tips om eraan te werken.

 • Stappen 4, 5 en 6 – mensen en middelen: wie neemt welke taken op zich? Welke taken of expertise kun je beter uitbesteden? En welke financiële en praktische middelen zijn er binnen je school of scholengroep?

 • Stappen 7 en 8 – uitvoering en evaluatie: het ICT-team gaat van start. Je maakt afspraken, verdeelt taken en reserveert de nodige uren. Je evalueert en stuurt bij.

Download het stappenplan ‘Naar teamgerichte ICT-coördinatie op school’.

Zorg ervoor dat je project gedragen, cyclisch en gepersonaliseerd is:

 • Gedragen project: ICT van visie naar taken

  Van visie naar ICT-beleidsplan

  ICT is een middel om je onderwijsdoelen te bereiken, en geen doel op zich. Dus de eerste vraag is: welke plaats geef je ICT en digitalisering in je dagelijkse schoolwerking? Het schoolteam, de ouders en de leerlingen: ze moeten allemaal de kans krijgen om daarover hun zegje te doen. Kwamen jullie tot 1 visie? Dan is dat de kapstok waarnaar je altijd teruggrijpt.

  Van ICT-beleidsplan naar taken

  Die visie vertaal je naar een ICT-beleidsplan. Met doelstellingen en deadlines, prioriteiten en concrete acties. Anders gezegd: wie doet wat tegen wanneer en met welk doel? De ICT-beleidsplanner helpt je daarbij. Uit die acties in je beleidsplan vloeien dan weer de taken van het ICT-team voort.

 • Cyclisch project: herhalen om te groeien

  Stappenplan gevolgd? ICT-team in actie? Da’s fantastisch. Maar daarmee is de kous natuurlijk niet af. Om je ICT-team te laten groeien, is het belangrijk om de werking regelmatig te evalueren, bij te sturen en uit te breiden. Daarvoor moet je het volledige schoolteam de kans geven om feedback te geven. Het is belangrijk dat je ook terugkoppelt wat je met die input hebt gedaan. En dan start het stappenplan opnieuw: van een gemeenschappelijke visie en een plan over mensen en middelen naar de uitvoering en evaluatie.

  Plan, do, check, act of de PDCA-cirkel van Deming is een veelgebruikte manier om die cyclische benadering te bewaken. Op Wikipedia vind je een Nederlandstalig artikel over de Kwaliteitscirkel van Deming(opent in nieuw venster).

 • Gepersonaliseerd project: afgestemd op jouw school

  Het stappenplan en de verandermodellen die je terugvindt in dit artikel zijn leidraden. De precieze invulling hangt af van de situatie en noden van je school. Om die in kaart te brengen, bestaan er heel wat hulpmiddelen:

3 extra sleutels voor ICT-succes
 1. Steun van de directie en het schoolbestuur: zij moeten hun akkoord geven over de strategie en een mandaat geven aan de trekkers van het project. Want een ICT-team vraagt niet alleen tijd, maar soms ook extra financiële middelen. Bijvoorbeeld wanneer je een beroep doet op externe expertise. De directie en het bestuur moeten dus helemaal mee zijn met het ICT-verhaal.
 2. Goede praktijken van andere scholen: uit focusgroepen met ICT-teams blijkt dat zij heel veel hebben aan de ervaringen van andere scholen. Door te leren van anderen – rechtstreeks of via ons kenniscentrum – vermijd je dat je dezelfde beginnersfouten maakt.
 3. Duidelijke en vergelijkbare kaders: je bent vrij om je ICT-plan en takenoverzicht op te maken zoals jij dat wilt. Elke school is anders, dus het is onmogelijk dat de ICT-beleidsplannen van verschillende scholen gelijk zijn. Het gebruiken van eenzelfde structuur, zoals het sjabloon voor een ICT-beleidsplan en het takenoverzicht ICT-coördinatie, biedt wel voordelen. Dan is het gemakkelijker om te vergelijken, samen te werken, informatie uit te wisselen en resultaten op te volgen.

Naast ons stappenplan bestaan er ook algemenere modellen die je helpen om je veranderingsproces in goede banen te leiden. We zoomen in op 2 bekende modellen: dat van Kotter en dat van Knoster.

1. Verandermodel van Kotter

Met het verandermodel van John Kotter ga je in 8 stappen naar je einddoel met 3 fasen:

 • stappen 1, 2 en 3: je collega’s enthousiast maken

 • stappen 4, 5 en 6: meer mensen betrekken en de acties laten leven

 • stappen 7 en 8: van de veranderingen een gewoonte maken

Lerarenopleider Kris Van den Branden legt het helder uit in zijn blog ‘Vernieuwing in onderwijs: het 8 stappen model van John Kotter(opent in nieuw venster)’.

2. Verandermodel van Knoster

Volgens Knoster heb je 5 elementen nodig voor een succesvol veranderproject: visie, belang, plan, middelen en competenties. In het schema hieronder zie je wat je krijgt als een van die elementen mist. Je leest meer over dit model in het artikel van Sietske van der Wegen op wij-leren.nl(opent in nieuw venster).

Belangrijk om mee te geven

Scholengroepen/scholengemeenschappen die hun teamgerichte ICT-werking officialiseren in een samenwerkingsplatform kunnen geen uren ICT-coördinatie vacant stellen of ICT-coördinatoren benoemen binnen dat samenwerkingsplatform. De grootste reden hiervoor is dat, eens er zou beslist worden om niet meer samen te werken in een samenwerkingsplatform, er geen vastbenoemde ICT-coördinatoren in overtal zouden ontstaan.

Een school kan er voor kiezen om niet samen te werken met andere scholen en met de toegekende punten een betrekking van ICT-coördinator oprichten in de eigen school. Het personeelslid dat in deze betrekking wordt aangesteld, staat in voor de ICT-coördinatie in die school, maar kan ook ingezet worden voor de ICT-coördinatie voor of in andere scholen van de scholengemeenschap. Ook wanneer scholen er voor kiezen om hun werking niet te officialiseren in een samenwerkingsplatform kunnen ze dus toch hun ICT-werking teamgericht organiseren.