Gedaan met laden. U bevindt zich op: EPB-verslaggever Wie doet wat?

EPB-verslaggever

Geldig voor alle bouwaanvragen

De EPB-verslaggever is verantwoordelijk voor een correcte opmaak van een startverklaring en een EPB-aangifte, en geeft advies over het behalen van de EPB-eisen. 

Verantwoordelijkheden van de verslaggever

 • De is verantwoordelijk voor een correcte rapportering van de reële uitvoering. Als de rapportering niet waarheidsgetrouw is, kan de EPB-verslaggever een boete krijgen.
 • De verslaggever treedt onafhankelijk op.
 • De kan een aantal zaken in detail laten meerekenen of de EPB-verslaggever laten werken met standaardwaarden. Detailberekeningen kunnen leiden tot een lager en dus beter E-peil. Om de detailwaarden te mogen meerekenen heeft de EPB-verslaggever extra metingen, testen en/of geldige stavingsstukken nodig. EPB-verslaggever en aangifteplichtige maken hierover best afspraken bij de start.
 • Niet iedereen kan zomaar als EPB-verslaggever optreden. Een EPB-verslaggever moet voldoen aan de erkenningsvoorwaarden. Het werken als verslaggever vereist immers een gespecialiseerde vakkennis en opvolging van de energieprestatie- en ventilatiematerie.

Ook al voldoet u aan de erkenningsvoorwaarden, het is niet toegestaan om de verslaggeving te doen voor een bouwproject waarvan u zelf de bouwheer bent.

Taken van de verslaggever

 • De EPB-verslaggever maakt in opdracht van de aangifteplichtige twee documenten op: de startverklaring en de EPB-aangifte. Voor deze documenten heeft hij of zij gegevens nodig van de ventilatieverslaggever: het ventilatievoorontwerp en het ventilatieprestatieverslag.
 • De EPB-verslaggever geeft verplicht eenmalig schriftelijk advies over het behalen van de EPB-eisen. Bij voorkeur verleent de verslaggever meer diepgaand advies, maar dat moet contractueel worden vastgelegd.

Opmaak van de startverklaring voor de start van de werken

 • De EPB-verslaggever dient de startverklaring definitief elektronisch in bij de , voor de start van de werken. Vervolgens kan de EPB-verslaggever de startverklaring voorleggen aan de betrokkenen ter ondertekening. De EPB-verslaggever houdt deze ondertekende versie bij.
 • De voorafberekening en het bijhorend advies, is een onderdeel van de startverklaring. De EPB-verslaggever maakt voor de start van de werken een berekening van de energieprestatie en het binnenklimaat van het bouwproject. Als de berekening aantoont dat het ontwerp niet zal voldoen aan de EPB-eisen, signaleert de EPB-verslaggever dat aan de aangifteplichtige en aan de architect. De EPB-verslaggever geeft hen één schriftelijk, niet-bindend advies over hoe ze kunnen voldoen aan de EPB-eisen.
 • Het ventilatievoorontwerp maakt deel uit van de startverklaring. De ventilatieverslaggever maakt het op en de EPB-verslaggever neemt het op in de startverklaring.

Opmaak van de EPB-aangifte na ingebruikname of einde van de werken

 • De EPB-verslaggever stelt de voorlopige EPB-aangifte op als de werken voltooid zijn en kan deze versie voorleggen aan de aangifteplichtige ter goedkeuring.
 • Voor de opmaak van de aangifte heeft de EPB-verslaggever stavingsstukken nodig. Die levert de aangifteplichtige hem aan, op verschillende momenten.
 • De EPB-verslaggever is verplicht om een technisch EPB-dossier samen te stellen. Daarin zitten de stavingsstukken en ander informatie waarop hij zich baseerde voor de EPB-aangifte. De verslaggever houdt dit dossier ter beschikking van het VEA en levert het bij eerste verzoek aan.
 • De EPB-verslaggever moet de EPB-aangifte definitief elektronisch indienen bij de , voor de uiterste indiendatum.
 • Na de definitieve indiening bezorgt de EPB-verslaggever een ondertekende versie van de aangifte aan de aangifteplichtige. De EPB-verslaggever houdt dat 5 jaar bij.

Printbaar overzicht

Deze infofiche geeft een overzicht van de taken en verantwoordelijkheden van de verschillende partijen tijdens het bouwproces. Bezorg deze als professioneel aan de bouwheer/aangifteplichtige.

Meer over de EPB-verslaggever