Natura-2000-Monitoring

Monitoring natuurlijk milieu

Het INBO ontwerpt een reeks meetnetten over de toestand en trend van het milieu van Natura 2000 habitattypes - kortweg het ‘natuurlijk milieu’. Dit gebeurt in samenwerking met onder meer ANB en VMM. De meetnetten worden ontworpen met het oog op statistisch verantwoorde uitspraken op Vlaams niveau. De focus ligt op drukgerelateerde milieuvariabelen in het grondwater, oppervlaktewater, bodem, lucht en inundatiewater, ter hoogte van de habitatlocaties.

Deze monitoring is voorzien in het Natuurdecreet en heeft als hoofddoel het Vlaamse milieugerichte natuurbeleid te ondersteunen. Milieudrukken zijn namelijk in die mate aanwezig dat ze het natuurbeleid belemmeren bij het realiseren van de gewestelijke natuurdoelen.

Meer informatie over de vraagstelling en de beleidsrelaties is te vinden in het basisrapport (Vanderhaeghe et al., 2017).

Een overzicht van tussentijdse resultaten is te vinden in hoofdstuk 11 van Hoffmann & Louette (2020).

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}