Natura 2000 - Andere wetenschappelijke instrumenten voor beleid en beheer

Gewestelijke natuurdoelen

In 2010 legde de Vlaamse regering de gewestelijke natuurdoelen vast. Die geven weer wat in Vlaanderen nodig is om een gunstige staat van instandhouding te realiseren voor de Europees beschermde habitattypes en soorten.

Samen met het Agentschap Natuur en Bos maakte INBO een rapport op dat deze gewestelijke natuurdoelen wetenschappelijk onderbouwt.

In 2019 gaf het ANB aan het INBO de opdracht om een evaluatie te maken van de (gewestelijke en gebiedsspecifieke) instandhoudingsdoelstellingen.

Dit syntheserapport bundelt en synthetiseert onze belangrijkste conclusies en aanbevelingen voor het beleid.

Een aantal deelstudies gaan dieper in op specifieke aspecten:

  • Van Landuyt W. (2019). Overzicht van de habitatrichtlijnsoorten per habitatrichtlijngebied in vergelijking met de soortsgerichte doelen: https://doi.org/10.21436/inbor.16800459
  • Maes D., van der Meulen M., Verhaeghe F., Bot J., Defoort T., Poelmans L., … & Wils C. (2019). Inschatting van de effecten van habitatuitbreiding in het kader van de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen op potentiële leefgebieden van soorten: https://doi.org/10.21436/inbor.16296183
  • Adriaens D. & Mergeay J. (2020). Instandhoudingsdoelstellingen bekeken vanuit habitattypische soorten: Verkenning van een kwantitatief en ruimtelijk expliciet toetsingskader: https://doi.org/10.21436/inbor.18465418
  • Paelinckx D., De Saeger S., Oosterlynck P. & Wils C. (2021). Natura 2000 habitats: Vlaanderen in Europees perspectief en belang van de habitatrichtlijngebieden voor het realiseren van hun regionale gunstige staat van instandhouding: https://doi.org/10.21436/inbor.43934741
  • Decleer K., Wils C., Wouters J. & Maes D. (2022). Naar meer robuuste Vlaamse natuur? Verkennende studie met aanbevelingen in het kader van de evaluatie van de gewestelijke instandhoudingsdoelstellingen: https://doi.org/10.21436/inbor.81126534 (artikel INBO-nieuwsbrief juli 2022)
  • Raman M. (2022). Aanbevelingen voor een veerkrachtig Natura 2000 in Vlaanderen: https://doi.org/10.21436/inbor.85928888

 

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}