Nieuwsbrief September 2022

Advies in de Kijker: Actualisatie van de BWK van het Schietveld Helchteren, met aandacht voor vegetatieveranderingen

Uit langjarige grondwatermonitoring bleek dat het Schietveld Helchteren kampt met een structurele verdroging. In 2008 werd er een eerste gebiedsdekkende vegetatiekartering uitgevoerd. Bij een herhaling van deze kartering in 2021 stelden het volgende vast: 

  • De droge heide en landduinen zijn weinig veranderd. Maar deze zijn dan ook grotendeels onafhankelijk van grondwater.
  • Ruim tweederde van de vochtige heide is richting droge heide opgeschoven. Een klein deel is verbost. 
  • Van de vennen uit 2008 resteert nog tweederde van de oppervlakte, maar ook hier manifesteert zich de verdroging. De meeste stonden in juni 2021 al grotendeels droog.
  • In enkele permanent drooggevallen vennen zijn de venplanten verdwenen en op hun beurt vervangen door plantensoorten van de natte heide zoals gewone dophei en kleine zonnedauw.

Het Schietveld Helchteren is een groot aaneengesloten heidegebied, waar planten en vegetaties nog kans hebben om bij veranderende waterstanden nieuw geschikte plekken te vinden. Maar globaal gezien is de oppervlakte aan en de kwaliteit van de vochtige biotopen sterk gedaald. Wellicht zal dit ook gevolgen hebben voor de aan deze biotopen gebonden typische fauna.

Steven De Saeger

>> Lees het integrale advies

Beeld boven: Buntgrasvegetaties op landduinen hebben geen last van de daling van de grondwaterstand
(foto Steven De Saeger, INBO)

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}