Nieuwsbrief September 2022

Drie Europese projecten voor meer klimaatslim bosbeheer in Europa

Het INBO start dit jaar drie nieuwe bosonderzoeksprojecten op, gefinancierd door het Horizon Europe programma van de Europese Commissie. We werken hiervoor intensief samen met binnen – en buitenlandse universiteiten en onderzoeksinstellingen. In de drie projecten staat koolstofopslag centraal en hoe het bosbeheer dit beter kan sturen. De projecten zullen veldmetingen uit langlopende monitoring combineren met innovatieve teledetectietechnieken (satelliet, radar en drone-metingen). Dit biedt perspectieven om deze informatiebronnen beter op elkaar af te stemmen.

  1. Het Noors onderzoeksinstituut voor bio-economie (NIBIO) coördineert het PathFinder project. Dit project brengt gegevens uit bestaande meetnetten samen om status en trends van koolstofstocks in Europese bossen te analyseren. Het wil op die manier de toekomstige ontwikkeling en effecten van het beheer op Europese schaal voorspellen. Het project zal een geïntegreerd monitoringssysteem ontwikkelen om verschillende vormen van bosbeheer ten opzichte van elkaar af te wegen. Daartoe zullen we data samenbrengen van grote bosmonitoringsinstanties, zoals nationale bosinventarissen en het ICP Forests programma. Het INBO zal de gecombineerde data analyseren om de doorstroom van koolstof doorheen de verschillende compartimenten in het bosecosysteem beter te begrijpen.

  2. Via het FORWARDS project, gecoördineerd door de Zweedse landbouwuniversiteit in Uppsala (SLU), zal INBO bijdragen aan het ontwerp van bos-observatoria voor Europa. Deze monitoringinfrastructuur krijgt als fundament de bestaande lange termijn monitoring van ICP Forests (eLTER sites), de bosvitaliteitsproefvlakken (Level I) en nationale bosinventarisatiegegevens (NFI) en wordt tevens gekoppeld aan proximal en remote sensing data. De observatioria zullen gedetailleerde informatie verstrekken over de kwetsbaarheid van Europese bossen voor de gevolgen van klimaatverandering. Ze zullen ons de kennis verlenen om het bosbeheer bij te sturen volgens de principes van klimaatslim bosbeheer, maximaal herstel van ecosystemen en maximaal behoud van biodiversiteit. Dit project zet sterk in op de betrokkenheid van belanghebbenden en zal de publieke deelname aan besluitvormingsprocessen verhogen.

  3. INFORMA wordt gecoördineerd door twee Spaanse universiteiten. KULeuven is hier ook een belangrijke Vlaamse partner. INFORMA bekijkt in vijf proefgebieden de koolstofopslag, zowel boven- als ondergronds, in onbeheerde delen van het bos en vergelijkt dit met verschillende beheertypes. Eén van de proefgebieden is ‘de Brabantse Wouden, een gebied dat onder andere Meerdaalwoud, Hallerbos en het Zoniënwoud omvat. We zullen hier specifieke bosbestanden selecteren, opmeten en veldmetingen aanleveren. Een tweede belangrijk luik is een publieke consultatie over de sociale inpasbaarheid en economische rendabiliteit van de beheertrajecten. Daarbij komt ook indirecte financiering van koolstofopslag via ‘carbon credits’ aan bod. Hier zien we een rol weggelegd voor het Gebruikersplatform Bosonderzoek en het Bosforum. Het INBO zorgt ook hier voor de contacten en de coördinatie.

Nathalie Cools (Pathfinder), Bruno De Vos (FORWARDS), Kris Vandekerkhove (INFORMA)

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}