Over ons

Diagnosecentrum voor Bomen

Via het ‘Diagnosecentrum voor bomen’ verleent het INBO praktisch en wetenschappelijk onderbouwd advies i.v.m. bomen en boomproblemen in zowel stedelijke als niet-stedelijke omgeving in Vlaanderen.

Mogelijke vraagstellingen

 • Voorkomen van schade aan bomen en van problemen, interdisciplinair overleg om tot een (gezamenlijke) oplossing te komen, overleg in de planfase
 • Bepalen van aantastingen door ziekten en van schade door insecten (houtrotschimmels, parasieten)
 • Bepalen van schade aangebracht door mens, dier of natuurelementen (zoals o.a. takbreuk, bastwonden, pesticiden)
 • Inschatten van de boomconditie (vitaliteit, stabiliteit a.d.h. van o.a. bladanalyse, -grootte, -bezetting, restwanddikte, kwaliteit van het wortelgestel)
 • Beoordelen van groei- en standplaats (a.d.h. van o.a. de bodemdichtheid, -structuur, doorwortelbaar volume, beschikbaar water),
 • Verlenen van advies en aandragen van mogelijke oplossingen of van een prognose
 • Onderzoek ter voorbereiding en ondersteuning van beleid en beheer

Kunnen er terecht: overheden, particulieren.

 • Mogelijke opdrachten: in principe wordt enkel advies verleend aan de eigenaar van de bomen en dit op basis van een regieprijs of op basis van een offerteprijs.
 • Wat het diagnosecentrum niet doet: bomen in tuinen, initiële bomeninventarisaties, routinecontrole, gerechtelijke expertise, soortkeuze bij aanplanting of ontwerp (beplantingsadvies), advies aan de boomkwekerijsector.

Werkwijze

 • Gratis: eenvoudig advies (telefonisch, brief of e-mail) en voor zover er geen specifiek onderzoek moet gedaan worden
 • Betalend (in geval van een betalend onderzoek wordt dit steeds vooraf met de betrokkene besproken):
  • Advies via e-mail (of briefwisseling): de vraagsteller bezorgt de nodige randinformatie & fotomateriaal
  • Naargelang de problematiek wordt een (bijkomend) onderzoek ter plaatse uitgevoerd
  • Projectmatig (offerte)
  • In regie (kleine opdrachten)

Technische vragen over boombeheer?

De aandacht en de zorg voor bomen in de stedelijke omgeving is een heel belangrijke maar geen eenvoudige opdracht die vaak een gespecialiseerde kennis vereist.

Het Agentschap voor Natuur en Bos werkte het Technisch Vademecum Bomen uit. Dit vademecum beschrijft op een vlot leesbare wijze alle technische beheerrichtlijnen die nodig zijn om tot een kwalitatief bomenbestand te komen; van bij de aanplant en aanleg tot het moment van de velling van de boom. Het geeft de groenbeheerder de nodige bagage om een oordeelkundig bomenbeheer te voeren in overeenstemming met de laatste stand van de wetenschap, kennis en techniek. Het INBO heeft meegewerkt aan de realisatie van dit vademecum.

Dit technisch vademecum maakt deel uit van een reeks technische vademecums die het Agentschap voor Natuur en Bos ontwikkelt ter ondersteuning van groenbeheerders. Deze technische vademecums kaderen allen in de beheervisie Harmonisch Park- en Groenbeheer (HPG).

Contact

Arthur De Haeck 
Peter Roskams 

Opgelet

 • {{validation.errorMessage}}