Welke dienstverlening?

 • Stap 1

  Advies

  • Wat
   Het Agentschap Overheidspersoneel (AgO) ondersteunt je als HR-verantwoordelijke bij het vormgeven van een welzijns- en re-integratiebeleid voor je departement of agentschap.
  • Aanpak
   In een verkennend gesprek met AgO bespreek je de behoefte van je departement of agentschap. De adviseur welzijn of re-integratie gaat dieper in op je vraag en geeft een advies over mogelijke oplossingen. Je kunt ook informatie krijgen over het raamcontract welzijn(opent in nieuw venster). Dat biedt ondersteuning bij het opmaken van een welzijns- en re-integratiebeleid in je departement of agentschap. Gaat je vraag ruimer? Dan maakt de adviseur welzijn je wegwijs in het ruimere dienstverleningsaanbod van AgO.
  • Hoe aanvragen?
   Contacteer het Agentschap Overheidspersoneel via welzijn@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie).

  Goed om te weten: deze dienstverlening is gratis. Afhankelijk van je vraag kun je tegen betaling een beroep doen op het raamcontract beleidsondersteuning psychosociaal welzijn.

  Aanbod van raamcontract

  • Wat
   Een externe partner ondersteunt je bij de uitdagingen in je departement of agentschap rond het opmaken van een welzijns- of re-integratiebeleid. Die kunnen gaan over thema’s als aanwezigheid, stress, burn-out en re-integratie na middellange of langdurige afwezigheid wegens ziekte.
  • Aanpak
   De rol die de externe partner opneemt verschilt volgens de noden in je departement of agentschap. Je bespreekt de gewenste ondersteuning met de adviseur welzijn of met de externe partner. De externe partner begeleidt jullie in één of meerdere of alle fases van de ontwikkeling van een strategisch en geïntegreerd welzijnsbeleid.
  • Hoe aanvragen?
   Op de webpagina over het raamcontract psychosociaal welzijn - beleidsondersteuning(opent in nieuw venster) staat alle informatie.

  Aanbod opmaak welzijnsbeleid via het Welzijnskompas

  HR-professionals kunnen met het welzijnskompas(opent in nieuw venster) via het 7-stappenplan en bijhorende tools werken aan de opmaak van een welzijnsbeleid. Het is een hefboom om welzijn te activeren in alle niveaus van de organisatie. Je kiest je profiel, beantwoordt een paar vragen en krijgt direct een overzicht van de beschikbare tools: afgestemd op wat jij nu nodig hebt om vooruitgang te boeken.

  Aanbod opmaak beleid tegen stress en burn-out

  De Vlaamse overheid investeert in een preventief beleid en een actieplan rond werkgebonden stress en burn-out(Word bestand).

 • Stap 2

  Het is belangrijk om het effect van welzijnsacties te monitoren. Op die manier kun je op gerichte tijdstippen evalueren om desnoods bij te sturen.

  • Monitor psychosociaal welzijn (perceel 2 van de raamovereenkomst voor ondersteuningsaanbod psychosociaal welzijn)

  De aangeboden tool(opent in nieuw venster) geeft op korte termijn een zicht op welzijnsindicatoren door een bevraging te doen op groepsniveau (kleinere teams tot een volledige entiteit). De eigenlijke tool fungeert als een quick scan, waarmee je kunt monitoren wat leeft binnen het team/de entiteit. De monitortool is een korte vragenlijst en een snelle vinger aan de pols voor het meten van de ‘welzijnstemperatuur’ aan de hand van verschillende welzijnsindicatoren. De scan mondt uit in een rapport waarbij een prioriteitenmatrix de welzijnsindicatoren in kaart brengt.

  • Dashboard Welzijn

  Het Dashboard Welzijn(opent in nieuw venster) geeft je in een oogopslag informatie over de ziekteafwezigheden. Met die data maak je gerichte keuzes voor het absenteïsme- of welzijnsbeleid van je organisatie.

  • Risicoanalyses Psychosociale Aspecten (RAPSY’s)

  RAPSY’s zijn een van de kernprocedures om het welzijn van werknemers te beschermen, te vrijwaren en te verbeteren. Grosso modo bestaan er twee soorten RaPsy’s:

  De a priori of globale risicoanalyse is een algemene screening van alle aspecten die betrekking kunnen hebben op psychosociaal welzijn. Een dergelijke screening moet volgens de wet maximaal om de 5 jaar gebeuren. Er is dus geen directe aanleiding voor deze analyse. Via een wetenschappelijk verantwoorde kwantitatieve of kwalitatieve aanpak krijg je een algemeen beeld van hoe het gesteld is met het welzijn van alle medewerkers in een organisatie of een afdeling. Daar kun je dan concrete acties aan koppelen ter verbetering van de situatie. Deze risicoanalyse zal dus mee helpen het Globaal Actieplan en het Jaaractieplan te inspireren.

  Wanneer een leidinggevende, het EOC, de preventieadviseurs of vertrouwenspersonen oordelen dat er een specifieke situatie is die moet onderzocht worden, kan men ook kiezen voor een a posteriori risicoanalyse. Die staat los van de algemene bevraging en heeft in tegenstelling daarmee wel een concrete aanleiding. Ook hier doet men op kwantitatieve of kwalitatieve manier een gericht onderzoek en probeert een situatie die zorgen baarde te analyseren en formuleert men aanbevelingen om deze te verbeteren of problemen op te lossen.

  Beide risicoanalyse onderzoeken de zogenaamde 5 A’s: Arbeidsvoorwaarden, Arbeidsorganisatie, Arbeidsomstandigheden, Arbeidsrelaties (de relaties tussen werknemers en de relaties tussen leidinggevenden en ondergeschikten), Arbeidsinhoud. De preventie-adviseurs Psychosociale Aspecten van onze externe dienst Idewe in samenwerking met de preventieadviseurs Psychosociale Aspecten van de GDPB.

 • Stap 3

  Je kunt ondersteuning krijgen bij de uitdagingen rond welzijn op het werk in je departement of agentschap.

  • Sensibiliseringsacties (perceel 3 van de raamovereenkomst voor ondersteuningsaanbod psychosociaal welzijn): onze externe partner(opent in nieuw venster) heeft een aanbod aan onder meer informatie- en sensibiliseringssessies, inspiratiesessies, motiverings- en bewustwordingsmomenten rond welzijnsthema’s als stress, burn-out en aanwezigheid. Het aanbod is volledig afgestemd op drie preventieniveaus (primaire, secundaire en tertiaire preventie) en drie doelgroepen (HR-businesspartners en HR-specialisten, leidinggevenden, medewerkers). De rol die de externe partner opneemt verschilt volgens de noden in je departement of agentschap. Een adviseur welzijn geeft je tijdens het gesprek advies op maat over welke ondersteuning, welzijnstools of workshops tegemoetkomen aan je vraag.
  • Ook in het Welzijnskompas (zie hoger) kan ingezet worden om na te gaan welke opleidingen je kunt volgen.
 • Stap 4

  Er is een raamcontract voor traumazorg en psychosociale begeleiding(opent in nieuw venster), waarop entiteiten een beroep kunnen doen:

  • voor ondersteuning bij traumatische gebeurtenissen op de werkvloer
  • voor psychologische begeleiding van hun personeelsleden
 • Stap 5
  • Wat
   • Personeelsleden kunnen terecht bij een veerkrachtcoach om hun persoonlijke veerkracht, welbevinden en aanpassingsvermogen binnen de werkcontext te verhogen. Een veerkrachtcoach ondersteunt hen binnen de werksituatie door te luisteren, te coachen en hen op weg te helpen bij specifieke vragen. De veerkrachtcoaches gaan ook met groepen aan de slag via teamcoaching, workshops, psycho-educatie en zo meer.
  • Aanpak en hoe aanvragen? Informatie over het aanvragen van een coachingtraject, het verloop en de kostprijs vind je op de webpagina over veerkrachtcoaches(opent in nieuw venster).
 • Stap 6

  De adviseurs re-integratie bij het Agentschap Overheidspersoneel (AgO) bieden een professionaliseringstraject aan voor entiteitsre-integratiemedewerkers (ERM’s).

  • ERM’s kunnen deelnemen aan 3 opleidingsmodules met telkens een andere focus. Samen vormen de modules een mooie basis om zowel je re-integratiebeleid als je trajectwerking vorm te geven.
  • ERM’s kunnen op regelmatige basis deelnemen aan een lerend netwerk. Daar komen specifieke thema’s aan bod die gelinkt zijn aan re-integratie.
  • In het Teamskanaal voor ERM’s staat heel wat informatie. ERM’s kunnen er ok bij elkaar terecht met vragen.
  • Tijdens intervisies werken ERM’s rond specifieke cases en doen daarbij een beroep op elkaars expertise.
  • Er is een verdiepingsmodule over re-integratiegesprekken.
  • Wil je advies? Of heb je nood aan specifieke coaching of mentoring bij trajecten die de ERM’s begeleiden? Dan kun je steeds bij AgO terecht.

  Meer informatie of een vraag? Stuur een e-mail naar personeelsmobiliteit@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie).

Re-integratie

Op 1 oktober 2022 wijzigde de Codex over welzijn op het werk. Er zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd voor de formele re-integratietrajecten.

Je vindt meer informatie op de webpagina over re-integratie 2.0.

Welzijnsactoren

Overzicht welzijnsactoren

Bij de Vlaamse overheid zijn er heel wat welzijnsactoren aan de slag. Benieuwd naar welke welzijnsactoren er zijn, waarvoor je als HR-professional bij hen terecht kan en waarvoor je personeelsleden naar hen kan doorverwijzen? Raadpleeg hier het overzicht met de welzijnsactoren.(PDF bestand opent in nieuw venster)

Belang van het inzetten op welzijn

Waarom zou je gebruikmaken van bovenvermelde dienstverlening? Inzetten op het welzijn van je personeelsleden draagt bij aan hun duurzame inzetbaarheid, aan werkbaar werk en dus aan een kwaliteitsvolle en efficiënte dienstverlening aan de burgers.

Zet je in op het menselijke kapitaal van je departement of agentschap? Dat zorgt ervoor dat mensen gemotiveerd én productief aan de slag kunnen blijven en dat jij als werkgever je doelstellingen behaalt.

EHBO

Ben je op zoek naar specifieke informatie over de EHBO-vormingen voor jou als HR-professional? Alle info staat op Vlaanderen Intern voor HR-professionals.