Nieuwsbrief December 2023

Nieuwe aanbevelingen voor het beheer van invasieve soorten

De ‘Verordening ter preventie en beheer van invasieve uitheemse soorten’ verplicht Europese lidstaten beheerdoelstellingen vast te leggen voor een set van invasieve uitheemse soorten. Deze soorten staan op de zogenaamde ‘Unielijst’. Sinds de vorige oefening werden 39 soorten toegevoegd aan de Unielijst. Dat brengt het totaal nu op 88.

Nieuwe soorten worden best snel verwijderd. Soorten die al meer verspreid zijn, worden uitgeroeid, ingedamd of bestreden.

Beheer op het terrein moet haalbaar en zinvol zijn, maar tegelijk ook wetenschappelijk onderbouwd. Beslissingen hierover moeten ook transparant zijn en gedragen door de terreinbeheerders.

Voor 19 nieuwe Unielijstsoorten die zich in België kunnen vestigen, werkte het INBO mee aan het opstellen van een invasiescenario en twee alternatieve beheerstrategieën. Meer dan 31 ervaren Belgische experts evalueerden nadien de haalbaarheid met behulp van een protocol voor risicobeheer. Ze maakten voor elke beheerstrategie een inschatting van de effectiviteit, de praktische haalbaarheid, de kostprijs, het draagvlak, de neveneffecten, de dringendheid van het beheer en de kans op nieuwe introducties. Op basis hiervan werd voor elke soort een aanbeveling gedaan voor hun beheer .

Deze evaluatie wil de besluitvorming rond het beheer van invasieve soorten in Vlaanderen en België onderbouwen. De oefening was een samenwerking tussen het INBO, DEMNA en het Belgisch Biodiversiteitsplatform. Het Nationaal Wetenschappelijk Secretariaat Invasieve Uitheemse Soorten coördineerde de studie.

Tim Adriaens, Jane Reniers (Nationaal Secretariaat voor Invasieve Uitheemse Soorten

Meer lezen: Reniers, J., Jacobs, A., Adriaens, T., Branquart, E., D'hondt, B., & Vanderhoeven, S. (2023). Feasibility of eradication and spread limitation for species of Union concern sensu the EU IAS Regulation (EU 1143/2014) in Belgium. Volume 2. Species of the 2nd and 3rd update of the Union list. National Scientific Secretariat on Invasive Alien Species - Belgium.

Beeld boven: De Afrikaanse klauwkikker is een invasieve uitheemse soort die voorkomt op de Unielijst. Voor deze soort loopt een uitroeiingsprogramma (foto INBO)

 

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}