Nieuwsbrief februari 2022

Uitbreiding van het Zwin verhoogt de overstromingsdynamiek

Sinds 2016 volgt het INBO het oppervlakte- en grondwaterpeil op in het Zwin in functie van de uitbreiding in 2019. We doen dit in opdracht van het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust van de Vlaamse Overheid. Bedoeling is om na te gaan wat de effecten zijn van de verbreding en verdieping van de hoofdgeul en de uitbreiding van het Zwin. Hiervoor plaatsten we 20 ondiepe peilbuizen, uitgerust met automatische druksondes. Uit de tijdreeksen leiden we veranderingen af in duur en frequentie van overspoeling door de zee.

De meetpunten in kreken en geulen tonen dat de vloedgolf door de geuluitbreiding sneller en verder het gebied binnendringt. Bij eb stroomt het water ook vlugger weg. Als gevolg hiervan zien we in de oude Zwinvlakte lokaal een toename van de overstromingsfrequentie en dus een verhoging van de dynamiek. Dit was een van de doelstellingen van de Zwinuitbreiding. Doordat bepaalde kreken geleidelijk eroderen of dichtslibben, zullen sommige effecten pas over enkele jaren zichtbaar worden. Koppeling met de lopende vegetatiemonitoring moet toelaten om de effecten op vegetatie na te gaan.

Sam Provoost, Alexander Van Braeckel & Wouter Van Gompel

Meer lezen: Provoost S, Van Braeckel A & Van Gompel W (2021). Monitoring hydrologie Zwin. Rapportage 2021. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2021 (63). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel.

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}