Nieuwsbrief november 2023

Advies in de kijker: kajakken op de Dommel

Op het traject van de Dommel door het natuurreservaat ‘Het Hageven’ vinden commerciële kano- en kajakafvaarten plaats. Het Hageven is echter een speciale beschermingszone die deel uitmaakt van het Europese Natura-2000-Netwerk. Dat mag je hier letterlijk nemen: de Dommel en aangrenzende heide- en bosgebieden strekken zich verder uit in Nederland. In zo’n speciale beschermingszone moet de overheid waardevolle planten en dieren, en hun leefgebieden, beschermen en waar nodig ontwikkelen en herstellen. Het doel is om in deze beschermingszones een goede staat van instandhouding te bereiken tegen 2050.

De intensieve kanovaart kan een knelpunt vormen voor het bereiken van die goede staat van instandhouding van de habitats en heel wat vogelsoorten in het Hageven. Er rijzen vragen over de draagkracht van de rivier en aangrenzende leefgebieden van beschermde soorten.

Daarom onderzochten we aan de hand van beschikbare literatuur de mogelijke impact van verstoring door geluid, afkalving van oevers, schade aan oever- en watervegetatie, opwerveling van de waterbodem, vernietiging van beverburchten… We bekeken ook of de mogelijke en waargenomen effecten de natuurdoelen in de weg kunnen staan. Daarnaast stellen we in dit advies mitigerende maatregelen voor om de impact zo laag mogelijk te houden.

Lieve Vriens

Beeld boven: De Dommel (foto Yves Adams - Vildaphoto)

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}