Landbouw

Positieve praktijken

Het INBO wil zich niet enkel bezighouden met het documenteren van de achteruitgang van de biodiversiteit in het agrarisch gebied. Het wil samen met de landbouwsector op zoek gaan naar positieve praktijken. Daarmee bedoelen we praktijken die goed zijn voor landbouw én voor natuur. We zoeken hoe biodiversiteit in het agrarisch gebied de landbouw kan ondersteunen én hoe landbouw in beschermde gebieden de natuurdoelen kan ondersteunen. Dit onderzoek voeren we uit door middel van projecten.

Pilootprojecten natuurinclusieve landbouw

In enkele pilootgebieden in Vlaanderen gaan de VLM en het ANB versterkt inzetten op natuurinclusieve landbouw. Via Soft Systems Methodologie verkent het INBO de kansen die landbouwers er zien om meer natuurinclusief te werken. Het gaat hierbij zowel om maatregelen in functie van bepaalde soorten of habitats, als om agro-ecologische praktijken. Deze pilootprojecten maken deel uit van het LIFE-project Belgium for Biodiversity (B4B).
Meer lezen: Belgium for Biodiversity (B4B), pilootprojecten natuurinclusieve landbouw.

Groenblauwe businessmodellen voor landbouwers

In opdracht van het Departement Landbouw & Visserij, verkent het INBO inspirerende voorbeelden en beleidslijnen voor groenblauwe maatregelen in het landbouwgebied. Samen met Bolhuis en Mieco-effect worden enkele veelbelovende voorbeelden bedrijfseconomisch doorgerekend.
Meer lezen: Groenblauwe businessmodellen voor landbouwers

Hazelnootboorder in voedselbossen

“A though nut to crack? Natural dynamics of antagonist communities affecting fitness of a nut tree pest insect in food forests” Dit is het doctoraatsonderzoek van Fien Debussche. Zij onderzoekt hoe natuurlijke gemeenschappen van plaagbestrijders in voedselbossen problemen met hazelnootboorder kunnen voorkomen.
Meer lezen: Hazelnootboorder in voedselbossen

Agro-ecologische landbouw en natuurherstel in het Brussels Gewest

Kunnen snippers (voormalige) landbouwgrond met groene bestemming in de rand van het Brussels Gewest tegelijk natuurherstel en agro-ecologische landbouw dienen? We vonden 76 inspirerende cases in binnen- en buitenland en kozen er acht uit voor diepgaander onderzoek. Daaruit concludeerden we dat agro-ecologische boeren belangrijke partners zijn voor het beleid.
Lees ons rapport voor Leefmilieu Brussel: Agro-ecologische landbouw en natuurherstel in het Brussels Gewest.

Stadslandbouw

Graanboeren met natuur

Dit project bracht 15 boeren, molenaars en bakkers samen om agro-ecologische praktijken op het Proefplatform Agro-Ecologie in Hansbeke te bestuderen en samen te experimenteren. Op basis van gezamenlijke discussies verzamelen onderzoekers gegevens, die vervolgens met de boeren, molenaars en bakkers worden besproken. Dit project is het resultaat van de Projectoproep Landbouw-Natuur: op zoek naar een win-win.
Meer lezen: Graanboeren met natuur

Graanboeren met natuur

Wildlife friendly farming

In het project Protecting the Area’s Resources Through Researched Innovative Demonstration of Good Examples (PARTRIDGE) doen we ecologisch en socio-economisch onderzoek naar de realiseerbaarheid en de effecten van wildlife friendly farming op patrijzenpopulaties (vlagschipsoort), biodiversiteit en ecosysteemdiensten.
Meer lezen: project PARTRIDGE, Europees Interreg project

Korte omloophout

Het INBO participeert in een onderzoeksproject over hernieuwbare energie door onderzoek uit te voeren naar korte omloophout. Deze biomassa-teelt kan de biodiversiteit in het landbouwlandschap verhogen en andere diensten leveren zoals koolstoffixatie, erosie preventie, windbescherming en natuurlijke pestbestrijding. Daarnaast kan het ook een strategie zijn voor een landbouwer om zijn eigen energie te produceren. Langs de andere kant kan de teelt ook negatieve effecten hebben op de omgeving en kan het kostenplaatje al snel oplopen indien de foute beslissingen genomen worden.
Meer lezen: AD LIBIO

Korte-omloop-hout (foto INBO)