Landbouw

Positieve praktijken

Het INBO wil zich niet enkel bezighouden met het documenteren van de achteruitgang van de biodiversiteit in het agrarisch gebied. Het wil samen met de landbouwsector op zoek gaan naar positieve praktijken. Daarmee bedoelen we praktijken die goed zijn voor landbouw én voor natuur. We zoeken hoe biodiversiteit in het agrarisch gebied de landbouw kan ondersteunen én hoe landbouw in beschermde gebieden de natuurdoelen kan ondersteunen. Dit onderzoek voeren we uit door middel van projecten.

Pilootprojecten natuurinclusieve landbouw

Binnen het LIFE-project Belgium for Biodiversity (B4B) zullen de VLM en het ANB in enkele pilootgebieden in Vlaanderen versterkt inzetten op natuurinclusieve landbouw. Via Soft Systems Methodologie verkent het INBO de kansen die landbouwers en andere actoren er zien om meer natuurinclusief te werken. Het gaat hierbij zowel om maatregelen in functie van bepaalde soorten of habitats, als om agro-ecologische praktijken.

Groenblauwe businessmodellen voor landbouwers

In het project Groenblauwe businessmodellen in opdracht van het Departement Landbouw & Visserij, verkent het INBO inspirerende voorbeelden en beleidslijnen voor groenblauwe maatregelen in het landbouwgebied. Samen met Bolhuis en Mieco-effect worden enkele veelbelovende voorbeelden bedrijfseconomisch doorgerekend.

Hazelnootboorder in voedselbossen

A tough nut to crack? Natural dynamics of antagonist communities affecting fitness of a nut tree pest insect in food forests” Dit is het doctoraatsonderzoek van Fien Debussche (VUB). Zij onderzoekt hoe natuurlijke gemeenschappen van plaagbestrijders in voedselbossen problemen met hazelnootboorder kunnen voorkomen.

Agro-ecologische landbouw en natuurherstel in het Brussels Gewest

Kunnen snippers (voormalige) landbouwgrond met groene bestemming in de rand van het Brussels Gewest tegelijk natuurherstel en agro-ecologische landbouw dienen? Tijdens het project Agro-ecologische landbouw en natuurherstel in het Brussels Gewest vonden we 76 inspirerende cases in binnen- en buitenland en kozen er acht uit voor diepgaander onderzoek. Daaruit concludeerden we dat agro-ecologische boeren belangrijke partners zijn voor het beleid.

Graanboeren met natuur

Het project Graanboeren met natuur bracht 15 boeren, molenaars en bakkers samen om agro-ecologische praktijken op het Proefplatform Agro-Ecologie in Hansbeke te bestuderen en samen te experimenteren. Op basis van gezamenlijke discussies verzamelen onderzoekers gegevens, die vervolgens met de boeren, molenaars en bakkers worden besproken. Dit project is het resultaat van de Projectoproep Landbouw-Natuur: op zoek naar een win-win.

Wildlife friendly farming

In het project Protecting the Area’s Resources Through Researched Innovative Demonstration of Good Examples (PARTRIDGE) doen we ecologisch en socio-economisch onderzoek naar de realiseerbaarheid en de effecten van wildlife friendly farming op patrijzenpopulaties (vlagschipsoort), biodiversiteit en ecosysteemdiensten.

Korte omloophout

Het INBO participeert in het onderzoeksproject AD LIBIO over hernieuwbare energie door onderzoek uit te voeren naar korte omloophout. Deze biomassa-teelt kan de biodiversiteit in het landbouwlandschap verhogen en andere diensten leveren zoals koolstoffixatie, erosie preventie, windbescherming en natuurlijke plaagbestrijding. Daarnaast kan het ook een strategie zijn voor een landbouwer om zijn eigen energie te produceren. Langs de andere kant kan de teelt ook negatieve effecten hebben op de omgeving en kan het kostenplaatje al snel oplopen indien de foute beslissingen genomen worden.

Hamsterbescherming

Het INBO voerde een evaluatie uit van 25 jaar hamsterbescherming en -beleid in Nederland.