Landbouw

Beleid ondersteunen

Het INBO ondersteunt het beleid inzake landbouw en natuur via projecten, adviezen en deelname aan diverse overlegorganen. Het biedt ook rechtstreekse ondersteuning in bepaalde beleidsprocessen, zoals het Vlaams Actieplan Wilde Bestuivers, het Vlaamse houtkantenplan, de voorbereiding van de Programmatorische Aanpak Stikstof en van de Mestactieplannen, en de ondersteuning van de totstandkoming van landschapsparken en nationale parken. INBO is ook betrokken bij de Vlaamse Voedselstrategie, meer bepaald de Deal in verband met agro-ecologie.

Ondersteuning Vlaamse Landmaatschappij inzake beleid nutriënten

Het INBO biedt wetenschappelijke ondersteuning aan de Vlaamse Landmaatschappij bij de opmaak en uitvoering van mestactieplannen.
Meer lezen: Natuurgebaseerde oplossingen nitraatproblematiek

Ondersteuning Houtkantenplan

Het INBO biedt ook ondersteuning aan het Houtkantenplan.
Meer lezen: Houtkantenplan

BioAgora, naar een Europese Science Service inzake biodiversiteit

Het INBO maakt deel uit van BioAgora, dat een Science Service ontwerpt dat Europees onderzoek en biodiversiteitsbeleid met elkaar verbindt. Dit wordt de wetenschappelijke pijler voor het EU Knowledge Centre for Biodiversity. De Science Service zal wetenschappelijke kennis verzamelen en organiseren die relevant is voor de uitvoering van de Europese Biodiversiteitsstrategie 2030, de Europese Green Deal en ander relevant EU-beleid. De kennis wordt via tweerichtingsplatformen gecommuniceerd naar de Europese instellingen en de ruimere samenleving. Ook landbouw en biodiversiteit komt daar uiteraard aan bod, bv. bestuivers.
Meer lezen: project BioAgora (INBO) of BioAgora (Europese website)

Contracts 2.0, experimenteren met innovatieve beheerovereenkomsten

Het project Contracts 2.0 biedt inspiratie voor nieuwe beheerovereenkomsten. Daarvoor onderzoekt het vier nieuwe contractbenaderingen: resultaatgericht, collectief, eigendomsrechten-gebaseerd en waardeketen-benaderingen.
Meer lezen: Contracts 2.0 (INBO), en Contracts 2.0 (Europese website)

Contracts 2.0

Sociaaleconomische impactanalyses van natuurherstel

Het INBO ontwikkelt een draaiboek voor het uitvoeren van sociaaleconomische impactanalyses van natuurherstel. Het test het draaiboek voor vijf gevalstudies, waaronder ook landbouwgebieden.
Meer lezen: Gisele

Adviezen

Het INBO biedt regelmatig ondersteuning aan het beleid inzake natuur in landbouwgebied via adviezen, zoals bijvoorbeeld:

 • INBO.A.4299 (aangevuld advies) Advies over het ontwerp van het plan-MER en het ontwerp van het Vlaams Strategisch Plan voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023-2027 (2022)
 • INBO.A.4039 Advies over de afbakening van beheergebieden voor weidevogels (2022)
 • INBO.A.4215 Advies over de prioriteiten voor (hydrologisch) herstel in het kader van de PAS (2021)
 • INBO.A.4181 Advies over de grauwe kiekendief in voorbereiding op het vervolg soortenbeschermingsprogramma (2021)
 • INBO.A.4156 Advies over de afbakening van gebieden voor beheerovereenkomsten voor soortenrijk grasland (2021)
 • INBO.A.4141 Advies over de afbakening van gebieden voor beheerovereenkomsten voor het verbinden van kwetsbare natuur (2021)
 • INBO.A.4140 Advies over de afbakening van gebieden voor beheerovereenkomsten voor het bufferen van kwetsbare natuur (2021)
 • INBO.A.3847 Advies over de afbakening van gebieden voor de inzet van beheerovereenkomsten (2019)
 • INBO.A.3797 Advies over indicatorsoorten voor beheerovereenkomsten (2019)
 • INBO.A.3743 Advies over het beheer van graslandstroken in het kader van beheerovereenkomsten (2019)
 • INBO.A.3546 Advies over de afbakening van de gebieden voor beheerovereenkomsten ‘Botanisch beheer - pakket ontwikkeling soortenrijk grasland’ (2017)
 • INBO.A.3249 Advies m.b.t. beheerovereenkomst faunavoedselgewas en integratie soortenbeschermingsprogramma's grauwe kiekendief en hamster (2015)
 • INBO.A.3102 (oude nummering: INBO.A.2014.23) Advies betreffende de samenstelling van bloemzaadmengsels voor de aanleg van gemengde grasstroken in het kader van beheerovereenkomsten (2014)
 • INBO.A.3083 (oude nummering: INBO.A.2014.15) Advies betreffende natuurgerichte beheerovereenkomsten en het principe van ecologische val (2014)