Nieuws

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief juli 2021

Een nieuwe boomziekte: de roetschorsziekte

De voorbije jaren kreeg het Diagnosecentrum Bomen van het INBO veel vragen van overheden, particulieren en groenbeheerders over de roetschorsziekte. Dit is een schimmelinfectie die vooral bij gewone esdoorn schade aanricht. In 2016 werd de eerste waarneming gerapporteerd. Vanaf dan volgden er snel meer, vooral in (rand)stedelijk gebied.

Indicator in de kijker: Oppervlakte beheerovereenkomsten met natuurdoelen

Deze indicator toont de oppervlakte landbouwgrond waarvoor beheerovereenkomsten met natuurdoelen afgesloten zijn. Deze oppervlakte nam het laatste jaar in nagenoeg alle categorieën af. Dit komt omdat voor een aantal overeenkomsten de termijn van vijf jaar is verstreken en het nieuwe plattelandsontwikkelingsprogramma pas start in 2023.

Een nieuwe Rode Lijst van dagvlinders

Voor de nieuwe Rode Lijst dagvlinders evalueerden we 75 soorten. Hiervan zijn 20 soorten Regionaal Uitgestorven, 3 Ernstig Bedreigd, 7 Bedreigd, 9 Kwetsbaar en 2 Bijna in Gevaar. De overige 34 soorten zijn Momenteel niet in Gevaar.

Heivlinders kunnen ver vliegen, weinigen doen het

Sinds 1950 komt de heivlinder in Vlaanderen in steeds minder gebieden voor. Voor het soortenbeschermingsplan van de heivlinder voerden we een genetische populatiestudie uit. Hierdoor kregen we meer inzicht in het effect van habitatfragmentatie op de populatiestructuur en connectiviteit tussen de populaties.

INBO in Europa - de Europese Biodiversiteitsstrategie en Horizon Europe

Met partners binnen Europa werken we bij het INBO toe naar een gezamenlijk doel voor de komende tien jaar: de EU-Biodiversiteitsstrategie 2030 “Bringing Nature Back into our Lives”. Via Europese financiering kunnen we kennis uitwisselen én gezamenlijk onderzoeksuitdagingen aanpakken. Dit is nodig gezien de omvang van de uitdagingen die op ons afkomen in een dichtbevolkte regio zoals Vlaanderen.

Advies in de kijker: Advies over de ecologische kwetsbaarheid van bevaarbare waterlopen bij droogte

Bij droogtes in 2017, 2018 en 2019 zag de overheid zich genoodzaakt om watercaptatie vanuit waterlopen te beperken. Omdat een duidelijk afwegingskader ontbrak, startte in 2020 een studie om dergelijk kader te maken. Een belangrijk luik hierbij is de afweging of en wanneer er maatregelen nodig zijn om te lage debieten en peilen in waterlopen te voorkomen in functie van de ecologische doelstellingen.

Eerste resultaten van libellenmeetnetten: één stijger, drie dalers

Uit de eerste resultaten van de libellenmeetnetten voor de periode 2016 - 2020 blijkt de rivierrombout sterk in aantal toe te nemen, de maanwaterjuffer en de Kempense heidelibel in aantal af te nemen, en de gevlekte witsnuitlibel sterk in aantal af te nemen.

Invasie van Noord-Aziatische modderkruiper slecht nieuws voor grote modderkruiper

Op 11 juni troffen onze medewerkers tijdens een visstandsbemonstering honderden Noord-Aziatische modderkruipers aan vlakbij Bocholt in Limburg. De aanwezigheid van deze nieuwe invasieve exoot was wel verwacht, maar de enorme aantallen zijn slecht nieuws voor de inheemse en beschermde grote modderkruiper.

Get on #BOARD21

#BOARD21 staat voor “Be Open about Animal Research Day”. Deze open-communicatie-dag over het gebruik van proefdieren is een initiatief van de European Animal Research Association (EARA). Samen met andere Belgische onderzoeksinstellingen onderschreef het INBO de doelstelling om openlijk over het gebruik van proefdieren te communiceren.