Nieuwsbrief December 2021

Minder zware metalen in Europese bosbodems

Het INBO stelde een daling vast in de concentraties zware metalen zoals cadmium, lood en kwik in Europese bosbodems tussen de inventarisatie van 1985-1996 en deze van 2006-2008. Deze daling is meer uitgesproken in de strooisellaag dan in de bovenste 10 cm van de minerale bodem. In de eerste inventarisatie werden tussen de 1000 en 1500 plots geanalyseerd, bij de tweede tussen 3000 en 3500.

ICP Forests is een Pan-Europees samenwerkingsprogramma dat de langetermijneffecten van grensoverschrijdende luchtverontreiniging op bossen opvolgt. De UNECE startte dit programma in de jaren 1980 op naar aanleiding van massale bossterfte door zure regen. Rond de eeuwwisseling verschoof de aandacht naar de eutrofiërende en verzurende effecten van stikstof. Maar daarnaast worden ook bepaalde zware metalen opgevolgd die via de lucht in het bosecosysteem terechtkomen.

Zware metalen komen ook van nature voor in de Europese bodems. Die zogenaamde achtergrondconcentraties verschillen tussen de landen en de biogeografische regio's. Zo bevatten bosbodems in de boreale zone in tegenstelling tot de gematigde slechts kleine hoeveelheden zware metalen. Maar de ruimtelijke patronen die we hier vaststelden, komen grotendeels overeen met die van ICP Vegetation in de mossensurvey en EMEP in de depositiedata van zware metalen. Dit bevestigt dat de bosbodemvervuiling van een externe bron afkomstig is.

Nathalie Cools, Tine Bommarez en Bruno De Vos

Meer lezen? Raadpleeg dan het gedetailleerde INBO rapport of het ICP Forests Technical Report 2021.

 

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}