Nieuwsbrief december 2022

Lillo - Potpolder 10 jaar natuurgebied

Het geactualiseerde Sigmaplan werkt aan een duurzame en robuuste Schelde. In dit kader werd de Potpolder in 2012 ontpolderd voor estuariene natuurontwikkeling. Om de invloed van een voorliggende dijk op deze ontwikkeling na te gaan, werd de Potpolder gescheiden door een tussendijk. In het kleiner compartiment werd de voordijk behouden, terwijl dit in het groter compartiment werd afgegraven tot op slibniveau. De sedimentatiesnelheid, kreekontwikkeling, macrobenthosdensiteit  en vegetatieontwikkeling werden gedurende tien jaar opgevolgd.

Al een jaar na de ontpoldering ontstond er een slikvlakte met een dendritisch krekenstelsel. De sedimentatiesnelheid was initieel hoog, maar nam doorheen de jaren geleidelijk af. De slikzone hoogde grotendeels op tot een hoogte waar pioniersvegetatie zich kan vestigen. De densiteit van de kreken nam af. Vegetatieontwikkeling verliep via twee processen: 

  • pioniersoorten zoals zeeaster en spiesmelde vestigden zich op de kreekruggen
  • riet en biezen vestigden zich onmiddellijk in de omliggende breuksteenzone en groeiden nadien van daar het slik in.

De benthosdensiteit bereikte na één jaar al een gelijkaardige waarde als een nabijgelegen referentiesite.

De invloed van een voorliggende dijk op de estuariene ontwikkeling bleek aanzienlijk. Voor de Potpolder leidde het afgraven van deze dijk tot een snellere estuariene ontwikkeling met een hogere sedimentatiesnelheid, een hogere kreekdensiteit en een snellere vegetatieontwikkeling van pioniersoorten. De benthosdensiteit vertoont geen verschil.

Oberon Geunens, Hug Van Beek en Wim Mertens

Meer lezen: Managed realignment Lillo. 10 years of monitoring

Beeld boven: Voor van een kleiner compartiment (rechts) werd een dijk behouden, terwijl voor een groter compartiment (links) werd de dijk volledig verwijderd. (foto Yves Adams - Vildaphoto)

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}