Nieuwsbrief 052020

Aantal soortbeschermingsplannen en –programma’s (Indicator in de Kijker)

De indicator ‘aantal soortbeschermingsplannen en –programma’s’ toont de evolutie van het aantal plannen en programma’s die zijn opgesteld op vraag van, of in samenwerking met Natuur en Bos. Het doel van deze plannen en programma’s is de achteruitgang van bedreigde soorten te stoppen, de gunstige staat van instandhouding van levensvatbare populaties te verzekeren of het herstel van (de populaties van) deze soorten te bevorderen. De prioriteit gaat daarbij naar soorten van internationaal belang.

Tot eind 2013 zijn er 18 soortbeschermingsplannen opgesteld. Daarna spreken we van soortbeschermingsprogramma’s. In 2014 was er dat één en daarna jaarlijks vier. In 2019 zijn programma’s voor poelkikker, heikikker, rugstreeppad en kamsalamander goedgekeurd.

Dit brengt het totaal aantal soortbeschermingsplannen en -programma’s eind 2019 op 39.

Lieve Vriens

>> Naar de indicator

>>De door Natuur en Bos vastgestelde programma’s

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}