Nieuwsbrief 052020

Grondwatermeetnet aan de kust hertekend

Duinvalleien, de natte depressies in onze kustduinen, bevatten zeer waardevolle natuur. Voor de met verdwijning bedreigde honingorchis en duingentiaan bijvoorbeeld, zijn het de laatste groeiplaatsen in Vlaanderen. Hun behoud hangt onder andere af van grondwaterniveaus. Om dat te monitoren, bestaat er een uitgebreid netwerk van meetpunten. Op vraag van Natuur en Bos optimaliseerde het INBO dit netwerk. Daarbij hielden we drie belangrijke doelstellingen voor ogen:

  1. Kennisopbouw rond de hydrologische systemen. Tot nu toe werd op de meeste plaatsen gestreefd naar een gebiedsdekkende monitoring van de grondwaterstijghoogtes en -schommelingen. Zo kunnen we de optimale locaties uitzoeken voor natuurherstel. Eens dit beeld bekend is, kan een gebied verder opgevolgd worden met alleen nog een aantal meetpunten loodrecht op de kustlijn.
  2. Opvolging van de milieukwaliteit van bijzondere, grondwaterafhankelijke natuur. Hiervoor worden extra meetpunten voorzien in de vochtige duinvalleien. De metingen moeten toelaten om veranderingen in biodiversiteit te kunnen toetsen aan veranderingen in de hydrologie. Door de  klimaatverandering dreigen de winters natter en de zomers droger te worden, wat voor heel gevoelige grondwaterafhankelijke planten wellicht nefast wordt.
  3. Detecteren van negatieve effecten van ingrepen in de hydrologie buiten de reservaten zoals waterwinning of bemaling bij bouwwerken. Vooral in de grote gebieden Westhoek, Ter Yde en Zwinduinen voorzien we hiervoor extra peilbuizen.

In het voorstel voor optimalisatie wordt het totaal aantal meetpunten binnen terreinen beheerd door Natuur en Bos op korte termijn gereduceerd van 377 tot 283 actief bemeten buizen. Op termijn kunnen nog eens 51 buizen geschrapt worden. Daarnaast worden de meetpunten strategischer geplaatst. Op die manier is een efficiëntere opvolging van het grondwater in onze kustduinen mogelijk.

Sam Provoost

Meer lezen? Provoost S., Van Gompel W. & Vercruysse E.(2020). Beheerevaluatie kust. Eindrapport 2015-2019. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2020 (18). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel.

Schema van de hertekening van het grondwatermeetnet

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}