Nieuwsbrief december 2020

Nieuwe Biologische Waarderingskaart en Natura 2000-habitatkaart

Sinds 11 december is de uitgave 2020 van de Biologische Waarderingskaart (BWK) en de Natura 2000-habitatkaart beschikbaar. In totaal brachten we in 2018 en 2019 ruim 50.000 ha opnieuw in kaart via terreinbezoeken, vooral binnen de Habitat- en Vogelrichtlijngebieden. In het landbouw- en bebouwd gebied is er ongeveer 110.000 ha geactualiseerd op basis van recente luchtfoto’s en andere kaarten zoals de aangifte van de landbouwpercelen (zie kaart).

Biologische waarderingskaart

De BWK is een gebiedsdekkende inventarisatie en evaluatie van het hele Vlaamse Gewest. De inventaris omvat de bodembedekking (bebouwing, grasland, bos...) en de aanwezige vegetatie (droge heide, rietmoeras, zuur beukenbos...). We besteden ook aandacht aan kleine landschapselementen (poelen, bomenrijen, houtkanten...). Een inkleuring met groentinten geeft de biologische waarde weer, en geeft zo de gebruiker een snelle indruk van de natuurwaarde van een gebied.

Natura 2000-habitatkaart

De Natura 2000-habitatkaart geeft informatie over de verspreiding en de oppervlakte van de Europees beschermde habitattypen. Ook de meeste Vlaamse regionaal belangrijke biotopen (rbb's) zijn opgenomen in deze kaart. Rbb's zijn biotopen die niet op de Europese beschermingslijst staan, maar naar biologische waarden en belang voor de biodiversiteit vergelijkbaar zijn en in Vlaanderen een bescherming genieten in uitvoering van het Natuur- en/of Bosdecreet.
De nieuwe uitgave van beide kaarten is vrij beschikbaar en raadpleegbaar via de website van AGIV.

Steven De Saeger

Meer lezen? De Saeger S., Guelinckx R., Oosterlynck P., De Bruyn A., Debusschere K., Dhaluin P., Erens R., Hendrickx P., Hendrix R., Hennebel D., Jacobs I., Kumpen M., Opdebeeck J., Spanhove T., Tamsyn W., Van Oost F., Van Dam G., Van Hove M., Wils C. & Paelinckx D. (red.) (2020). Biologische Waarderingskaart en Natura 2000 Habitatkaart, uitgave 2020. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2000 (35). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel.

BWK - Habitatkaart uitgave 2020

BWK - Habitatkaart uitgave 2020

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}