Nieuwsbrief september 2021

Op zoek naar oplossingen voor de knijtenoverlast in Gentbrugge

Knijten zijn kleine bloedzuigende mugjes die van nature leven in de slikken langs de Schelde. In de Scheldemeander in Gentbrugge komen ze soms zo massaal voor dat ze erge overlast veroorzaken voor de omwonenden. Sinds 2020 nemen De Vlaamse Waterweg nv en de stad Gent maatregelen om die overlast in te dijken.

Het INBO onderzocht het effect van die maatregelen. We verwerven zo meer kennis over de diertjes en kunnen gerichter aanbevelingen doen over hoe er best mee om te gaan. Daarbij mogen we de huidige natuurwaarde van de Scheldemeander niet uit oog het verliezen: slikken en schorren hebben een belangrijke waarde voor de waterkwaliteit en biodiversiteit.

De belangrijkste aanbevelingen om de populatie knijten in te dijken zijn:

  • Realiseer bovendebiet om de poppen weg te spoelen, de waterstand te verhogen en om meer waterstroming op de slikken te krijgen.
  • Stimuleer maximaal de huidige schorvorming, eventueel met aanplant van riet.
  • Plant geen wilgen in de slik- en schorrand, omdat larven van knijten mogelijk beter gedijen in de schaduw. De schorvorming wordt er mogelijk ook door vertraagd.
  • Vermijd baggeren. Dat is alleen effectief op korte termijn. Door nieuwe opslibbing zal de overlast op termijn terugkeren.
  • Stem alle maatregelen af met de toekomstig verwachte waterpeilen na de bouw van een constructie in Heusden. Deze constructie is een onderdeel van het nog te realiseren Sigmaproject Scheldemeander Gent-Wetteren.

Gunther Van Ryckegem

Meer lezen: Van Ryckegem G., Van de Meutter F., Vandevoorde B., Vanoverbeke J. JocquƩ M., Mertens W. & Van den Bergh E.(2021). Knijtenoverlast in Gentbrugge: ecologische kennisopbouw en doeltreffendheid van maatregelen. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2021 (25). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel.
DOI: doi.org/10.21436/inbor.36325020

(foto boven:Maarten Vanoverbeke)

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}