Nieuws

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief september 2021

Op zoek naar oplossingen voor de knijtenoverlast in Gentbrugge

Knijten zijn kleine bloedzuigende mugjes die van nature leven in de slikken langs de Schelde. In de Scheldemeander in Gentbrugge komen ze soms zo massaal voor dat ze erge overlast veroorzaken voor de omwonenden. Sinds 2020 nemen De Vlaamse Waterweg nv en de stad Gent maatregelen om die overlast in te dijken. Het INBO onderzocht het effect van die maatregelen.

Meer poelen op wandelafstand gewenst

De kamsalamander heeft het moeilijk in Vlaanderen. De kwaliteit en samenstelling van het landschap bepalen voor een groot deel of de soort kan overleven. Via modellering onderzochten we de invloed van de samenstelling van het landschap op de genetische variatie op vier verschillende ruimtelijke schalen.

LIFE RIPARIAS gaat live

In LIFE RIPARIAS gaan de Belgische overheden de komende jaren samen invasieve soorten aanpakken in en langs rivieren. Het project loopt in de stroomgebieden van de Dijle, de Zenne en de Mark, en focust op de bestrijding van invasieve water- en oeverplanten en Amerikaanse rivierkreeften. Het project zal ook datasystemen en beslissingsondersteunende tools opleveren voor efficiëntere bestrijding.

Natural capital accounting: een groeiend verhaal

De Europese Commissie bereidt regelgeving voor die lidstaten zal verplichten aan ecosysteem accounting te doen. Deze boekhoudkundige methode biedt een kader om (veranderingen in) natuurlijk kapitaal - biodiversiteit, ecosystemen en ecosysteemdiensten - en het belang hiervan voor onze economie, onze welvaart en ons welzijn te meten en systematisch op te volgen in de tijd. In Vlaanderen wachten we daar niet op om uit de startblokken te schieten.

Advies in de kijker: brandschade in Brecht

In een advies brengt het INBO de schade in kaart na de zware heidebrand in Brecht in april van dit jaar, en geven we aan welke acties nodig zijn om de natuurwaarden zo goed mogelijk te herstellen.

Is de Aziatische hoornaar al gespot in jouw buurt?

Via het burgerwetenschapsproject Vespa-Watch volgen we de verspreiding van de invasieve Aziatische hoornaar op de voet. Iedereen kan een mogelijke waarneming van de Aziatische hoornaar melden. Experten evalueren vervolgens alle waarnemingen op iNaturalist.Profiel van een medewerker

Vernieuwde Expert Portal

Op de volledig vernieuwde INBO Expert portal kan je zoeken naar het werk van INBO-onderzoekers: artikels, boeken, rapporten, thesissen, projecten, datasets ... zijn online beschikbaar. De meeste publicaties zijn, afhankelijk van hun copyrightbeperkingen, als volledige tekst downloadbaar. Dankzij deze rijke functionaliteit kunnen we in de toekomst makkelijker onderwerpen en medewerkers identificeren om partnerschappen en netwerken efficiënter en effectiever op te zetten.

Babyboom bij de vroedmeesterpadden

In 2019 verzamelden we larven van de bedreigde vroedmeesterpad in Vlaanderen, Wallonië en Nederland. Die kweekten we vervolgens op tot volwassen vroedmeesterpadden in zes kweekgroepen. Met de nakomelingen van elke kweekgroep kan je dan, afhankelijk van de uitzetlocatie, een genetisch voldoende diverse groep dieren uitzetten. De eerste vroedmeesterpadden zetten we dit najaar al uit.

Indicator in de kijker: Aantal actieve jagers

Deze indicator toont de evolutie van het aantal jagers actief in Vlaanderen. In 2020-2021 zagen we een daling van het aantal jagers, mogelijk een gevolg van de coronapandemie.

Nieuw onderzoek geeft inkijk in het dieet van vissen in de Schelde

Het INBO doet onderzoek naar de onderlinge samenhang tussen het waterleven in het Schelde-estuarium. Dit is belangrijk omdat het helpt om klimaateffecten te begrijpen en om beter onderbouwde beheer- en inrichtingsadviezen te kunnen opstellen. De studie leverde veel nieuwe kennis op. Zo bleek dat vlokreeften in het Vlaamse Schelde-estuarium een erg belangrijke voedselbron zijn voor vissen.