Nieuwsbrief maart 2024

Uitgave 2023 van Biologische Waarderingskaart en Natura 2000-habitatkaart

Er is sinds november 2023 een nieuwe uitgave van de Biologische Waarderingskaart (BWK) en de Natura 2000-habitatkaart beschikbaar.

Sinds de vorige uitgave (2020) brachten we 49.000 ha opnieuw in kaart via terreinbezoeken. Dit gebeurde vooral in gebieden met hogere natuurwaarde. In landbouwzones en bebouwd gebied is bovendien ongeveer 48.000 ha geactualiseerd op basis van recente luchtfoto’s en andere kaarten zoals die van percelen in landbouwgebruik.

Opgelet, de nieuwe uitgave 2023 is geen volledig nieuwe kaart. Vooral buiten de Habitatrichtlijngebieden bestaat de kaart nog voor een deel uit gegevens van vóór 2010. Bij gebruik moet je steeds aandacht hebben voor de herkomst (jaartal) van een specifieke kartering, terug te vinden in de kolom ‘herk’.

Biologische waarderingskaart

De BWK is een gebiedsdekkende inventarisatie en evaluatie van het hele Vlaamse Gewest. De inventaris omvat de bodembedekking (bebouwing, moeras, bos...) en de aanwezige vegetatie (droge heide, rietmoeras, eiken-berkenbos...). We besteden ook aandacht aan kleine landschapselementen zoals poelen, bomenrijen en houtkanten. Een inkleuring met groentinten geeft de biologische waarde weer. Zo krijgt de gebruiker snel een indruk van de natuurwaarde van een gebied.

Natura 2000-habitatkaart

De Natura 2000-habitatkaart geeft informatie over de verspreiding en de oppervlakte van de Europees beschermde habitattypen. Ook de Vlaamse regionaal belangrijke biotopen (rbb's) zijn opgenomen in deze kaart. Rbb's staan niet op de Europese beschermingslijst , maar zijn naar biologische waarden en belang voor de biodiversiteit wel vergelijkbaar. In Vlaanderen genieten ze daarom ook bescherming in uitvoering van het Natuur- en/of Bosdecreet.

De nieuwe uitgave van beide kaarten is vrij beschikbaar en raadpleegbaar.

Steven De Saeger

Meer lezen: De Saeger S., Dhaluin P., Erens R., Guelinckx G., Hennebel D., Jacobs I., Kumpen M., Van Oost F., Spanhove T., Leyssen A., Oosterlynck P., Van Dam G., Van Hove M., Wils C. (red.) (2023). Biologische Waarderingskaart en Natura 2000 Habitatkaart, uitgave 2023. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2023 (31). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel. DOI: doi.org/10.21436/inbor.96375305

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}