Nieuwsbrief maart 2024

Op weg naar een vogelreservaat in de Noordzee?

Het INBO voerde een studie uit naar de verstoringsimpact van menselijke activiteiten op het voorkomen van zeevogels. Dat gebeurde naar aanleiding van de geplande herziening van het Marien Ruimtelijk Plan en in uitvoering van het maatregelenprogramma voor de Belgische mariene wateren. Om de verstoringsimpact na te gaan bouwden we soortverspreidingsmodellen en maakten we gevoeligheidskaarten. Tot slot gingen we op zoek naar mogelijke mitigerende maatregelen.

Uit onze analyse blijkt één welbepaald gebied uitgesproken waardevol voor verstoringsgevoelige soorten zoals roodkeelduiker, jan-van-gent, dwergmeeuw, zeekoet en alk. Het bevindt zich voor de westkust en omsluit de zandbanken Oostdyck, Buitenratel, Kwintebank en Middelkerkebank. Samen vormen ze de zogenaamde Vlaamse Banken. Dit gebied ligt buiten de huidige en geplande windparkzones en overlapt amper met belangrijke scheepvaartroutes. Deze zone leent zich dan ook uitstekend tot de afbakening als marien vogelreservaat.

Bij de ontwikkeling van grootschalige windparken moet ook rekening worden gehouden met mogelijke barrière-effecten. Uit onze studie blijkt dat de volledige zone tot 20 km uit de kust gevrijwaard moet blijven van windparken om de migratie en overwintering van gevoelige soorten als roodkeelduiker en zwarte zee-eend op het Belgisch deel van de Noordzee duurzaam in stand te houden.

Nicolas Vanermen

Meer lezen: Vanermen N., Courtens W., Van de walle M., Verstraete H. & Stienen E.W.M. (2023). Seabirds@Risk - Gevoeligheidskartering voor antropogene verstoring van zeevogels op zee. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2023 (53). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel. DOI: http://doi.org/10.21436/inbor.100121378

Beeld boven: jan-van-gent (foto INBO)

situering van de zoekzone

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}