Nieuwsbrief november 2022

Toekomst “weeraal” alweer iets rooskleuriger

Op 19 oktober 2022 werden 350 jonge grote modderkruipers uitgezet in het Antwerpse Goorken. Dat is een van de focusgebieden waar met man en macht geprobeerd wordt om deze ernstig bedreigde soort voor uitsterven te behoeden.

De grote modderkruiper wordt plaatselijk ook wel eens ‘weeraal’ genoemd, omdat die door zijn gedrag onweer zou kunnen voorspellen. Het is een typische soort van overstromingsgebieden. Je vindt hem vooral in ondiepe, vegetatierijke plassen met een modderige bodem. Voor het voortbestaan van de soort zijn natuurlijke valleigebieden onontbeerlijk, maar gebieden waar het water op een natuurlijke wijze stroomt, zijn zo goed als verdwenen in Vlaanderen.

Gelukkig winnen gebieden met een natuurlijke sponswerking opnieuw aan belang in de strijd tegen optredende droogteperiodes. Herwaardering van dergelijke natte valleien kan de kansen voor de soort doen keren. Naast habitatherstel moet ook de penibele genetische kwaliteit van de overgebleven relictpopulaties in Vlaanderen worden opgekrikt. Daarom kruisen we in een kweekprogramma genetisch gezondere dieren uit Nederland met ouderdieren uit diverse Vlaamse relictpopulaties.

In Het Goorken, een natuurlijk overstromingsgebied van de Wamp, is al heel wat werk verricht rond moerasherstel. Samen met de uitzet van jonge modderkruipers met een gezonde genetische basis hopen we dit gebied op termijn opnieuw te laten uitgroeien tot de bakermat van weleer.

Deze acties maken deel uit van het Soortbeschermingsplan voor grote modderkruiper van het INBO en Natuur en Bos.

Jeroen Van Wichelen en Johan Auwerx

Beeld boven: Rode Del (foto INBO)

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}