Nieuwsbrief November 2021

Biodiversiteits- en klimaatbeleid: op zoek naar win-wins

Het Natuurrapport 2023 zal onderzoeken hoe het Vlaamse biodiversiteits- en klimaatbeleid kunnen samensporen om de Europese doelen rond biodiversiteit en klimaat te realiseren. Welke win-wins zijn mogelijk? Welke barrières staan de beleidsuitvoering in de weg? En via welke mogelijke oplossingspaden kunnen we die barrières overwinnen? Dit thema kwam tot stand na consultaties en workshops met een diverse groep van belanghebbenden.

We zullen het Vlaamse beleid evalueren en een voorzet geven voor visievorming: hoe kan Vlaanderen de ambities uit de Green Deal en de bijbehorende Biodiversiteitsstrategie 2030 invullen?

We focussen op de doelen die nauw aansluiten bij biodiversiteit én klimaat. Klimaatverandering en biodiversiteitsverlies zijn onlosmakelijk verbonden en versterken elkaar. Je kan het ene vraagstuk niet zonder het andere oplossen. Iedereen voldoende levenskwaliteit bieden, is een belangrijke randvoorwaarde. We vertalen de doelen naar vijf grote uitdagingen voor Vlaanderen:

  • schade door droogte en overstromingen beperken
  • koolstofuitstoot vermijden
  • een functioneel natuurnetwerk creëren
  • leefbare steden verzekeren
  • vervuiling tegengaan

Samen met experten onderzoeken we welke hefbomen het Vlaamse beleid in handen heeft om deze uitdagingen aan te pakken. Met robuuste, onderbouwde analyses wil het Natuurrapport 2023 beleidsmakers inspireren om een aantal dringende maatschappelijke transformaties vorm te geven.

Helen Michels, namens het team Natuurrapport

Beeld boven: Yves Adams / Vildaphoto

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}