Nieuwsbrief November 2021

Nieuwe Rode Lijst zweefvliegen

Van de 309 soorten zweefvliegen in Vlaanderen zijn er 22 regionaal uitgestorven (7%) en zijn er 114 soorten op een of andere manier bedreigd (samen 44%). 21 soorten werden voor de nieuwe Rode Lijst niet geëvalueerd omdat ze zich niet of minder dan 10 jaar in Vlaanderen voortplanten.

Zweefvliegen zijn vaak bij- of wespachtig gekleurde vliegen die we overal in Vlaanderen in grote aantallen kunnen aantreffen. Samen met bijen en hommels zijn ze de belangrijkste plantenbestuivers, maar veel soorten zijn ook natuurlijke plaagbestrijders van bladluizen.

De belangrijkste trends zijn:

  • Een afname van de soorten van aquatische habitats en moerasgebieden. Dat is te wijten aan habitatverlies en meer en langere droogteperiodes.
  • Een sterke toename van de soorten van bossen. Het gaat dan vooral om soorten die in dood hout, sapstromen en rotholtes leven. Die toename is te danken aan meer ecologisch bosbeheer.

We bepaalden de trends bij zweefvliegen op een relatieve manier. We hebben geen gegevens over absolute aantallen, maar recente studies in onze buurlanden tonen aan dat net deze absolute aantallen de laatste decennia sterk afnamen. Om de reële toestand van deze groep nuttige insecten op te volgen hebben we dringend nood aan dit laatste type gegevens.

Frank Van de Meutter

U vindt de 309 soorten door te filteren op Taxonomische groep "Zweefvliegen" en jaartal "2021".

Beeld boven: Doorzichtig-gele melkzweefvlieg (foto Frank Vassen)

 

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}