De Biologische Waarderingskaart

Belang

De Biologische Waarderingskaart vormt een basisdocument voor iedereen die betrokken is bij natuurbehoud, ruimtelijke planning, milieueffectrapportering, landschapszorg, e.d.

Het is de enige beschikbare gebiedsdekkende inventaris van de Vlaamse biotopen en wordt daarom algemeen aangewend als referentiekader.

De karteringseenheden van de Biologische Waarderingskaart treden op in een aantal wetteksten en omzendbrieven; de kaarten kunnen helpen bij de implementatie van deze juridische instrumenten. Enkele voorbeelden:

  • Verbod op, en vergunning voor vegetatiewijziging
  • Uitvoeren van het MAP-decreet binnen de groene en geelgroene gewestplanbestemmingen
  • De erkenning van natuurreservaten
  • De bebossing van valleigebieden
  • Subsidie voor de aankoop van natuurreservaten

Voor de overheid en de natuur- en milieugroeperingen leveren de Biologische Waarderingskaarten nuttige informatie betreffende de toestand en betekenis van het natuurlijk milieu. Een belangrijk toepassingsgebied is de implementatie van de EU habitatrichtlijn, waaronder de vroegere afbakening en onderbouwing van de habitatrichtlijngebieden, de opmaak van kaarten van de Natura 2000 habitats en het onderzoek naar de staat van instandhouding van die habitats.

De Biologische Waarderingskaarten vormen een belangrijk basisgegeven voor administratieve doeleinden:

  • bij het afleveren van vergunningen in toepassing van het decreet op het natuurbehoud
  • voor het opstellen van (gemeentelijke) natuurontwikkelingsplannen en plannen van aanleg
  • voor het ontwerpen van diverse trac├ęs van wegen en leidingen, enz.

De Biologische Waarderingskaart kan in scholen of opleidingscentra als hulpmiddel gebruikt worden bij natuurstudie en natuureducatie.

De Biologische Waarderingskaart is een nuttig hulpmiddel voor recreatieve doeleinden, zoals het uitstippelen van wandelingen en fietsroutes in een groene omgeving.

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}