De Biologische Waarderingskaart

Fauna-arcering

Een aantal gebieden krijgen een specifieke 'rode' arcering omwille van de aanwezige fauna. Voor de aanduiding van deze gebieden houden we rekening met soorten die:

  • op Vlaams niveau van belang zijn (Rode Lijstsoorten);
  • vermeld worden in de bijlagen van de Europese Vogelrichtlijn of Habitatrichtlijn;
  • waarvoor Vlaanderen internationaal van belang is.

Van de Rode Lijstsoorten wordt enkel rekening gehouden met soorten die behoren tot de categorieën 'met uitsterven bedreigd', 'bedreigd' en 'kwetsbaar', m.a.w. de echte Rode Lijstsoorten. We maken gebruik van de Rode Lijsten van zoogdieren, broedvogels, amfibieën en reptielen, vissen, sprinkhanen en krekels, dagvlinders en libellen.

Gebieden werden weerhouden als soorten van Rode Lijst, Habitat- of Vogelrichtlijn:

  • samen voorkomen;
  • hoge aantallen of dichtheden bereiken;
  • op Vlaamse schaal belangrijk zijn voor een soort.

Voor de concrete begrenzing van de faunistisch belangrijke gebieden werd zoveel mogelijk gekeken naar de specifieke leefgebieden van de soort. De afbakening van de faunagebieden is zichtbaar in het Geoloket.

Zie ook het INBO rapport: De Knijf G., Guelinckx R., T’jollyn F. & D. Paelinckx . (2010). Biologische Waarderingskaart, versie 2. Indicatieve situering van de faunistisch belangrijke gebieden (Rapport en digitaal bestand) . Rapporten van het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek 2010 ( INBO.R.2010.31). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel.

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}