De Biologische Waarderingskaart

Karteringseenheden

De Biologische Waarderingskaart maakt gebruik van een vaste set karteringseenheden. De karteringseenheden zijn ingedeeld in grote klassen die ruwweg de bodembedekking beschrijven. De eerste letter van de code komt overeen met een van deze klassen, bvb. c = heide.

 • a = stilstaande wateren
 • f - q = mesofiele bossen
 • c = heiden
 • v = valleibossen, moerasbossen en veenbossen
 • t = hoogveen
 • r = ruderale bossen
 • d = duinen, slikken en schorren
 • l = populierenaanplanten
 • m = moerassen
 • p = naaldhoutaanplanten
 • b = akkers
 • n = andere aanplanten
 • h = graslanden
 • k = andere gekarteerde elementen
 • s = struwelen
 • u = urbane gebieden

De volgende letters van de code geven meer detail bvb. natte heide (ce), droge heide (cg), vergraste heide (cm),...

Hoewel de karteringseenheden van de gedrukte en digitale kaarten identiek zijn, zijn er omwille van technische redenen kleine verschillen in de notatie voor boomsymbolen en speciale symbolen zoals *, ° en / .

Overzicht van de karteringseenheden:

 • gedrukte kaarten
 • digitale bestanden

Eén polygoon kan getypeerd worden door verschillende karteringseenheden en dit als:

 • een gewoon complex van karteringseenheden
  • bvb. hp + k(hp*) staat voor een hp-grasland (of groep van graslanden) met in de randen (of tussen de percelen) soortenrijkere vegetaties van het type hp* .
  • bvb. hp + hp* staat dan voor een hp-grasland waar binnen het perceel delen een hp* karakter hebben. In de digitale bestanden wordt dit weergegeven door de verschillende karteringseenheden in te vullen in de attribuutvelden Eenh1 tot Eenh12. Voor een juiste typering van een polygoon moet dus rekening gehouden worden met alle ingevulde attribuutvelden.
 • een zgn. EENH1 / EENH2 verhouding, waarbij EENH1 ontstaan is uit EENH2 en/of waarbij EENH2 in de ondergroei van EENH1 voorkomt
  • bvb. lhb/hf staat voor een populierenaanplant met struikopslag (lhb) ingeplant in, en nog steeds met in de ondergroei, moerasspirearuigte (hf). In de digitale bestanden worden dergelijke '/'-verhoudingen weergegeven in de velden V1, V2 en V3. Bvb. V1 = 12 en V2=13 betekent EENH1/EENH2 + EENH1/EENH3

Opgelet

 • {{validation.errorMessage}}