De Biologische Waarderingskaart

Ontstaan

BWK versie 1

In 1978 verzocht de Minister van Volksgezondheid en Leefmilieu om een eenvormige landschapskartering en een evaluatiemethode uit te werken voor heel België. In 1979 werd een eerste voorlopige lijst van karteringseenheden voorgesteld en deze is steeds de basis blijven vormen voor al het verdere veldwerk. Er werd toen gekozen voor een kartering op vegetatiekundige basis.

De vegetatie wordt, aan de hand van een uniforme lijst van karteringseenheden, geïnventariseerd en in kaart gebracht. Nadien wordt aan ieder kaartvlak een biologische waarde toegekend. Het project evolueerde tot een grondige kartering van het gehele Belgische grondgebied.

Dit federale project liep van 1978 tot 1986 en werd gecoördineerd door het toenmalige Instituut voor Hygiëne en Epidemologie. Het eigenlijke werk gebeurde door verschillende karteercentra. Vanaf 1987 werd het project in Vlaanderen verder gezet door het team 'Biologische Waarderingskaart' van het Instituut voor Natuurbehoud (nu Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek - INBO).

BWK versie 2

De actualisatie van de kaarten (start versie 2) kreeg een belangrijke impuls danzij een project van de Vlaamse Landmaatschappij - Mestbank (1997). Sinds 1999 wordt de actualisatie van de BWK recurrent verder gezet met middelen van de Vlaamse Gemeenschap.

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}