Nieuwsbrief september 2023

De instandhoudingsdoelen doorgelicht

Natura 2000 wil Europese habitattypes en soorten duurzaam in stand houden. De Vlaamse regering legde daartoe instandhoudingsdoelen (IHD) vast, zodat duidelijk is welke Europees te beschermen natuur in Vlaanderen behouden, hersteld of ontwikkeld moet worden. Er zijn doelen op Vlaams niveau (de gewestelijke IHD of G-IHD) en doelen per Speciale Beschermingszone (S-IHD). Periodiek worden de doelen geƫvalueerd.

Het INBO startte een eerste evaluatieronde in 2019. Het syntheserapport van die doorlichting is nu beschikbaar.

Op basis van de verzamelde recente kennis zien we geen noodzaak voor een algemene herziening van de G-IHD of S-IHD, maar we bevelen wel een bijsturing aan voor heel wat soorten van de Habitatrichtlijn. Recente evoluties in het voorkomen van populaties maken dat aanpassingen in de doelen, prioriteringen en maatregelen per gebied wenselijk zijn. Voor bepaalde soortgroepen zijn verfijningen van doelen nodig. Voor de habitats blijven de doelen in het algemeen wel voldoende actueel.

We bevelen aan om meer aandacht te besteden aan het beheer in functie van soorten. Soms kunnen soorten meeliften bij de realisatie van de habitatdoelen, maar dat is niet altijd het geval. Sommige stellen specifieke eisen aan hun leefgebied, waaraan niet altijd voldaan is bij louter beheer van vegetaties.

Het is ook noodzakelijk dat habitats en leefgebieden van soorten ingebed worden in voldoende grote, landschapsecologisch functionele gehelen die onderling verbonden zijn door ecologische infrastructuur. Dit zal hun veerkracht verhogen ten aanzien van externe drukken zoals klimaatverandering.

Maud Raman, Jeroen Vanden Borre

Meer lezen: Raman M., Vanden Borre J., De Knijf G., Adriaens D., Decleer K., Devos K., De Saeger S., Maes D., Mergeay J., Paelinckx D., Vermeersch G., Van Landuyt W. & Hoffmann M. (2023). Evaluatie van de instandhoudingsdoelstellingen met aanbevelingen voor het beleid. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2023 (25). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel. DOI: doi.org/10.21436/inbor.94465021

U kan ook een overzicht van de deelrapporten raadplegen.

Beeld boven: Europese otter (foto Yves Adams - Vildaphoto)

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}