Nieuwsbrief september 2023

Het Meetnet Biodiversiteit Agrarisch Gebied komt op dreef

Omdat de biodiversiteit in het agrarisch gebied blijft achteruitgaan, kondigde de Beleidsnota Omgeving (2019-2024) een ‘Meetnet Biodiversiteit Agrarisch Gebied’ (MBAG) aan. Dit meetnet wordt sinds april 2023 uitgerold en bestaat uit verschillende modules:

  • Het MBAG-Vogels bouwt op het pilootproject Meetnet Agrarische Soorten uit 2022 in de Oostelijke Leemstreek en de Moeren. Dit jaar telden we ook in de Westelijke Leemstreek en de Zandleemstreek, en vanaf 2024 komen alle Vlaamse landbouwgebieden aan bod. Minstens 10% van de tellingen gebeurt door vrijwilligers.
  • Het MBAG-Bestuivers bouwt op de ervaringen uit het project SPRING, waarin de Europese bestuiversmonitoring wordt voorbereid.
  • In het MBAG-Bodembiodiversiteit meten het INBO en ILVO de bodembiodiversiteit via eDNA-metabarcoding. Aan de hand van genetisch materiaal in de bodemstalen uit het Vlaamse bodemkoolstofmeetnet verzamelen we kennis over de organismen die er aanwezig zijn.
  • In het MBAG-Aquatische macro-invertebraten meet de Vlaamse Milieumaatschappij in oppervlaktewater in landbouwgebied, naast nitraat en fosfaat, ook macro-invertebraten.
  • Via het MBAG-Biologische Waarderingskaart (BWK) wordt de BWK in een aantal pilootgebieden in het agrarisch gebied geactualiseerd, als basis voor gebiedsdekkende kartering via slimme beeldherkenning.
  • Het MBAG-Voorbereiding Meetnetten Natuurlijk Milieu volgt de toestand van het natuurlijk milieu in natuurgebieden waar landbouw invloed op heeft. Dit monitoringprogramma wil achterhalen waarom de staat van instandhouding van sommige habitattypes ongunstig is en/of onvoldoende de gewenste kant uitgaat.

De modules MBAG-statistische ondersteuning en MBAG-databeheer ondersteunen het geheel. Meer info vindt u op de themapagina 'Landbouw' op onze website.

Myriam Dumortier en Peter Van Gossum

Beeld boven: Kievit (foto Glenn Vermeersch)

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}