Landbouw

Beleid ondersteunen

Het INBO ondersteunt het beleid rond landbouw en natuur via projecten, adviezen en deelname aan diverse overlegorganen. 

Vlaams beleid

Ondersteuning Vlaamse Landmaatschappij bij mestbeleid

Het INBO biedt wetenschappelijke ondersteuning aan de Vlaamse Landmaatschappij in het kader van het Vlaamse mestbeleid. De aandacht gaat hierbij onder meer naar kringlooplandbouw.

Ondersteuning inzake de Programmatorische Aanpak Stikstof

Het INBO biedt diverse vormen van wetenschappelijke ondersteuning bij de uitrol van de Programmatorische Aanpak Stikstof, onder meer rond het maatwerkgebied ‘Turnhouts Vennengebied’.

Kennisintegratie impact van gewasbeschermingsmiddelen op biodiversiteit

Het INBO brengt in deze kennisintegratiestudie wetenschappelijke literatuur samen over de impact van gewasbeschermingsmiddelen op biodiversiteit, dit onder meer ter ondersteuning van het Vlaams Actieplan Wilde Bestuivers en het Vlaams actieplan duurzaam pesticidengebruik.

Ondersteuning Houtkantenplan

Het INBO biedt ook ondersteuning aan het Vlaamse Houtkanten Plan.

Sociaaleconomische impactanalyses van natuurherstel

Met het project Gisele ontwikkelde het INBO een draaiboek voor het uitvoeren van sociaaleconomische impactanalyses van natuurherstel. Het testte het draaiboek voor vijf gevalstudies, onder meer voor het soortenbeschermingsprogramma grauwe kiekendief.

Europees beleid

BioAgora, naar een Europese Science Service inzake biodiversiteit

Het INBO maakt deel uit van het project Bio-Agora (Europese website), dat een Science Service ontwerpt dat Europees biodiversiteitsonderzoek en Europees biodiversiteitsbeleid met elkaar verbindt. Dit wordt de wetenschappelijke pijler voor het EU Knowledge Centre for Biodiversity. De Science Service zal wetenschappelijke kennis verzamelen en organiseren die relevant is voor de uitvoering van de Europese Biodiversiteitsstrategie 2030, de Europese Green Deal en ander relevant EU-beleid. De kennis wordt via tweerichtingsplatformen gecommuniceerd naar de Europese instellingen en de ruimere samenleving. Ook het thema landbouw en biodiversiteit komt daar uiteraard aan bod, bv. bestuivers.

Birdwatch, naar effectievere vergroeningsmaatregelen

Het project Birdwatch (Europese website) ontwikkelt op basis van satellietbeelden geschiktheidskaarten voor de leefgebieden van landbouwvogels. Dit zal helpen om de uitrol van vergroeningsmaatregelen, zoals beheerovereenkomsten, te optimaliseren.

Contracts 2.0, experimenteren met innovatieve beheerovereenkomsten

Het project Contracts 2.0 (Europese website) onderzocht innovatieve beheerovereenkomsten. Het focuste op vier nieuwe contractbenaderingen: resultaatgericht, collectief, eigendomsrechten-gebaseerd en waardeketen-benaderingen.

Adviezen

Het INBO biedt regelmatig ondersteuning aan het beleid inzake natuur in landbouwgebied via adviezen, zoals bijvoorbeeld:

 • INBO.A.4288 Advies over de ontwerpkaarten “meest kansrijke gebieden voor akkervogels in Vlaanderen” in het kader van het Soortbeschermingsprogramma Akkervogels (2022)
 • INBO.A.4299 (aangevuld advies) Advies over het ontwerp van het plan-MER en het ontwerp van het Vlaams Strategisch Plan voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023-2027 (2022)
 • INBO.A.4039 Advies over de afbakening van beheergebieden voor weidevogels (2022)
 • INBO.A.4215 Advies over de prioriteiten voor (hydrologisch) herstel in het kader van de PAS (2021)
 • INBO.A.4181 Advies over de grauwe kiekendief in voorbereiding op het vervolg soortenbeschermingsprogramma (2021)
 • INBO.A.4156 Advies over de afbakening van gebieden voor beheerovereenkomsten voor soortenrijk grasland (2021)
 • INBO.A.4141 Advies over de afbakening van gebieden voor beheerovereenkomsten voor het verbinden van kwetsbare natuur (2021)
 • INBO.A.4140 Advies over de afbakening van gebieden voor beheerovereenkomsten voor het bufferen van kwetsbare natuur (2021)
 • INBO.A.3847 Advies over de afbakening van gebieden voor de inzet van beheerovereenkomsten (2019)
 • INBO.A.3797 Advies over indicatorsoorten voor beheerovereenkomsten (2019)
 • INBO.A.3743 Advies over het beheer van graslandstroken in het kader van beheerovereenkomsten (2019)
 • INBO.A.3546 Advies over de afbakening van de gebieden voor beheerovereenkomsten ‘Botanisch beheer - pakket ontwikkeling soortenrijk grasland’ (2017)
 • INBO.A.3249 Advies m.b.t. beheerovereenkomst faunavoedselgewas en integratie soortenbeschermingsprogramma's grauwe kiekendief en hamster (2015)
 • INBO.A.3102 (oude nummering: INBO.A.2014.23) Advies betreffende de samenstelling van bloemzaadmengsels voor de aanleg van gemengde grasstroken in het kader van beheerovereenkomsten (2014)
 • INBO.A.3083 (oude nummering: INBO.A.2014.15) Advies betreffende natuurgerichte beheerovereenkomsten en het principe van ecologische val (2014)