INBO Onderzoeksuitdagingen

Klimaatadaptatie van soorten en ecosystemen

De klimaatverandering laat zich overal in de wereld voelen, en dus ook bij ons. Om een antwoord te bieden op de uitdagingen, moet Vlaanderen zich aanpassen. Met klimaatadaptatie proberen we de natuur en de samenleving minder kwetsbaar te maken voor klimaatverandering. De centrale doelstelling is om de natuur en de samenleving weerbaar te maken.

Het INBO wil dit ondersteunen door:

1) de impact van de klimaatverandering op de biodiversiteit in Vlaanderen te onderzoeken.
We richten ons op het effect van de klimaatverandering en de interacties met andere drukfactoren op de toestand van ecosystemen, soortenpopulaties en op verschillende overlevingsstrategieën van soorten.
We voeren hiervoor proeven uit in onze serre en maken gebruik van onze meetnetten in Vlaanderen: terrestrische langetermijn ecosysteem-onderzoekssites (LTER) in bos en open habitats, het bosvitaliteitsmeetnet en het meetnet onbeheerde bossen. We brengen kennis uit publicaties en projectervaringen samen in een klimaatrapport.

2) na te gaan hoe we de natuur voldoende klimaatrobuust kunnen maken.
We bekijken hoe we ons natuur- en bosbeheer kunnen aanpassen om ecosystemen beter bestand te maken tegen klimaatverandering. We onderzoeken welke boomsoorten geschikt zijn en welke herkomsten we kunnen aanbevelen om de doelstellingen rond bosuitbreiding en klimaatrobuuste bossen te realiseren. We brengen in beeld hoe klimaatrobuust de Vlaamse natuurgebieden zijn voor de Vlaamse en Europese prioritaire soorten. We gaan na hoe groenblauwe dooraderingen buiten natuurgebieden de natuur weerbaar kunnen maken.


3) te onderzoeken welke bijdrage Vlaamse ecosystemen leveren aan het verzachten van de gevolgen van de klimaatverandering voor de maatschappij.
Via bijkomende projectontwikkeling onderzoeken we hoe we het beheer en het landschap klimaatslim kunnen aanpassen om ecosysteemdiensten in de toekomst te verzekeren.

Schema

Met wetenschappelijke inzichten willen we het Vlaams en Nationaal Klimaatadaptatieplan ondersteunen en aanbevelingen formuleren voor het beleid. We zetten in op een structurele samenwerking met andere beleids- en onderzoekspartners, in Vlaanderen en internationaal.

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}