INBO Onderzoeksuitdagingen

Stedelijke natuur - welke natuur, en voor wie?

Het INBO onderzoekt groene ruimtes en ecologische processen in en rond de bebouwde ruimte. Dit onderzoek omvat de effecten van vergroening en verstedelijking op verschillende groepen mensen, de impact van verstedelijking op de biodiversiteit en vice versa. 

Kennis over stedelijke habitats ontbreekt of is sterk versnipperd. Deze kennis is cruciaal om ruimtelijke vraagstukken te begrijpen vanuit een sociaal-ecologisch perspectief. In Vlaanderen groeien steden zeer snel, en zo ook de vraag naar “natuur”. De link tussen beleid en kennis over basis-natuurkwaliteit, verdeling van natuurvoordelen tussen bevolkingsgroepen, en de impact van verstedelijking op natuurkwaliteit ontbreekt nog. Wij willen bestaande en nieuwe kennis vertalen naar een beter stedelijk en regionaal natuurbeleid.

Enkele concrete projecten en ambities op INBO:

  • In de Atlas Groen-blauwe oplossingen werken we samen met Aquafin, ANB, departement Omgeving en VLARIO aan een inspirerend overzicht en databank van terreinrealisaties (nature based solutions).
  • We bestuderen de meervoudige waarden van stedelijke natuur en we ontwikkelen manieren om de kwaliteit en effectiviteit van projecten te evalueren.
  • In samenwerking met ANB ontwikkelen we een beleidsinstrument voor stedelijke natuurweefselplanning om op lange termijn de leefbaarheid en biodiversiteit in steden en dorpskernen te vergroten. INBO ontwikkelt hiervoor een evaluatie- en monitoringsysteem en ondersteunt de analyses van beleidsinstrumenten en governance.
  • In samenwerking met o.a. de Green Deal Klimaatbestendige omgeving werken we aan rechtvaardigheid van stedelijke natuur. We onderzoeken kritisch wie beslist over welke natuur waar komt en welke voordelen en ecosysteemdiensten dit oplevert voor verschillende sociale groepen.
  • INBO wil een kartering ontwikkelen van stedelijke natuurkwaliteit, waar ecologische, maatschappelijke en culturele waarden een plaats krijgen in een beleidsrelevant product.

Dit onderzoek levert wetenschappelijke inzichten op het grensvlak tussen klimaatimpact, biodiversiteit en de diverse waarden die mensen toekennen aan stedelijke groene ruimten. We ontwikkelen methodes in remote sensing, habitatkartering, case-based transdisciplinair onderzoek, indicator- en monitoringsystemen, enz.

Ons onderzoek helpt ook om internationale beleidsdoelen toe te passen op de steden en ondersteunt regionale en lokale overheden en administraties om nieuw beleid te ontwikkelen rond stedelijke natuur, klimaat en ontharding. We helpen ook lokale partnerschappen om streefbeelden te bepalen en om een rechtvaardige en biodiverse groene stedelijke omgeving te realiseren.

INBO werkt voor stedelijke natuur samen met tal van beleids- en onderzoekspartners, bedrijven en ngo’s, in Vlaanderen en internationaal.

Plantje tussen stenen als illustratie van stedelijke natuur

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}