INBO Onderzoeksuitdagingen

Natuurherstel en -beheer

INBO wil inspelen op een aantal grote ontwikkelingen in het biodiversiteitsbeleid zoals het stikstofbeleid (PAS, Programmatische Aanpak Stikstof) en de voorgestelde Europese natuurherstelwet.

INBO wil het natuurherstel en -beheer wetenschappelijk ondersteunen via:

  • Visievorming: INBO wil wetenschappelijke ondersteuning bieden voor het bepalen van gewenste en mogelijke natuurdoelen en maatregelen op Vlaams of lokaal niveau, bv. voor een nationaal natuurherstelplan in uitvoering van de voorgestelde Europese natuurherstelwet. We onderzoeken de ruimtelijke noden voor duurzaam ecosysteemherstel, zowel qua oppervlakte als qua connectiviteit. Daarbij gaat ook aandacht naar de noden voor klimaatadaptatie en -mitigatie.
  • Monitoring en evaluatie van natuurherstel. We voorzien een opvolging van de mate waarin maatregelen zijn uitgevoerd en natuurdoelen worden gehaald. In het kader van de voorgestelde Europese natuurherstelwet zal hierover ook moeten gerapporteerd worden aan Europa. Dit is ook retrospectief zinvol, als langetermijnevaluatie van natuurherstelprojecten die in het verleden zijn uitgevoerd.
  • Onderzoek naar ecologische processen en procesbeheer. We willen de sturende processen begrijpen, in de context van een veranderend klimaat. Hiervoor breiden we het onderzoek verder uit naar andere processen en meerdere schaalniveaus, bijvoorbeeld geomorfodynamiek, rivierdynamiek en overstromingen, effecten van ‘ecosysteemingenieurs’, vuur, …
  • Onderzoek naar nieuwe strategieën voor natuurherstel in een veranderend Vlaanderen: literatuurstudie, beschrijvend onderzoek en experimenteel onderzoek.
  • Herstelmaatregelen uitwerken, van standplaats tot de bredere landschapsecologische context, onder meer op basis van de monitoringsresultaten en inzichten in factoren die succes of falen bepalen. Het gaat hier over stikstof en over de interactie met andere drukken zoals bijvoorbeeld fosfor en andere nutriënten, waterhuishouding of klimaatverandering.
  • Inventarisatie van eerdere en huidige natuurherstelprojecten in Vlaanderen. We brengen de beschikbare kennis samen, evalueren ze en stellen ze ter beschikking van de gebruikers. Het Ecopedia-platform is hiervoor geschikt.

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}