Nieuwsbrief maart 2021

Natuurlijke én klimaatbestendige oevers voor de Zeeschelde

De dijken van de Zeeschelde beschermen ons tegen overstromingen maar ze eroderen door het getij en de drukke scheepvaart. In het verleden was breuksteenbestorting steevast de oplossing om erosie van de oevers tegen te gaan.

Slikken en schorren breken echter op een natuurlijke manier de golfslag nog voor die de dijk bereikt. Ze vormen dan ook een ecosysteemdienst waar we maximaal gebruik van moeten maken.

Daarboven hoeven we erosie ook niet steeds te verhinderen. Het hoort immers bij de natuurlijke evolutie van opbouwen en afbrokkelen.

Het INBO ontwikkelde in opdracht van de Vlaamse Waterweg nv een gedetailleerde oeverbeheeratlas voor de Zeeschelde. De natuurlijke slik-schor cyclus krijgt hierin maximaal kansen, maar waar nodig stellen we harde maatregelen zoals breuksteen voor. Een set beslisregels houdt rekening met de breedte en helling van slik en schor en met de plaatselijke stroming en golfslag, en leidt zo naar de maatregelen die nodig zijn op die plaats.

Het oeverbeheer moet ook klimaatbestendig en duurzaam zijn: waterstanden stijgen, stromingspatronen en golfslag veranderen en de schorrand kan zich verplaatsen. De atlas moet daarom om de drie jaar een update krijgen.

Gunther Van Ryckegem, Erika Van den Bergh

Meer lezen: Van Ryckegem G., Vanoverbeke J., Elsen R. & Van Braeckel A.(2021). Duurzaam beheer van schorrand en slikken langsheen de Zeeschelde. Een klimaatadaptief beheer na erosie van de Schelde oevers. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2021 (6). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel.

 

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}