Hoofdstuk 15

Terug

Hoofdstuk 15

Beheerplanning en -evaluatie

Hans Van Calster, Paul Quataert, Jan Van Uytvanck, Bart Roelandt & Martine Waterinckx


Referenties

 1. Adriaens D & Lommaert L, 2015. Criteria voor de beoordeling van de Lokale Staat van Instandhouding van de habitatrichtlijnsoorten in Vlaanderen. .
 2. Albers K, van der Hoek W, Hanhart K et al., 2001. Vademecum Monitoring Natuurinrichting. Praktische handleiding bij het opstellen van monitoringsplannen voor natuurinrichting. .
 3. Alexander M, 2008. Management planning for nature conservation.
 4. Bal D, Beije HM, Felliger M et al., 2001. Handboek natuurdoeltypen. Wageningen, Rapport Expertisecentrum LNV.
 5. Bax IHW & Schippers W, 1997. Ontwikkeling van botanisch waardevol grasland. Lunodruk, Houten.
 6. Biesbrouck B, Es K, Van Landuyt W et al., 2001. Een ecologisch register voor hogere planten als instrument voor het natuurbehoud in Vlaanderen.
 7. Biggs HC, & Rogers KH, 2003. An adaptive system to link science, monitoring and management in practice. In: du Toit J.T., Rogers K.H., Biggs H.C. (eds). The Kruger experience. Ecology and management of savanna heterogeneity. Island Press, Washington DC. p. 59–80.
 8. Burny J, 1999. Bijdrage tot de historische ecologie van de Limburgse Kempen (1910-1950). Maastricht, Natuurhistorisch Genootschap in Limburg XLII(1).
 9. Buysse W, 2014. Kwalificeren – Dimensioneren (QD). Flexibel natuurgericht bosbeheer binnen een strakke timing. .
 10. Carwardine J, Klein CJ, Wilson KA et al., 2009. Hitting the target and missing the point: target-based conservation planning in context. Conservation Letters 2: 4–11.
 11. Davis TJ, 1994. The Ramsar Convention Manual: a guide to the Convention of Wetlands of International importance especially as a Waterfowl Habitat. .
 12. De Blust G & Van Olmen M, 1998. Optimaliseren en meetbaar maken van de ecologische inbreng in de ruilverkaveling. .
 13. De Cock R, Hoffmann M, Maes D et al., 2008. Begeleiding en opvolging van de beheermonitoring van de Vlaamse Natuurreservaten : vademecum deel 1 en 2 : concept beheermonitoring en methodiek met technische bijlagen en multisoortenlijsten. .
 14. De Keersmaeker L, Rogiers N, Lauriks R et al., 2001. Ecosysteemvisie bos in Vlaanderen, Ruimtelijke uitwerking van de natuurlijke bostypes op basis van bodemgroeperingseenheden en historische boskaarten. .
 15. De Knijf G & Paelinckx D, 2013. Typische faunasoorten van de verschillende Natura 2000 habitattypes, in functie van de beoordeling van de staat van instandhouding op niveau Vlaanderen. .
 16. Dolman PM, Panter CJ & Mossman HL, 2012. The biodiversity audit approach challenges regional priorities and identifies a mismatch in conservation. Journal of Applied Ecology 49: 986–997.
 17. Ellenberg H, Weber HE, Düll R et al., 1992. Zeigerwerte von Pflanzen in Mitteleuropa. 258 p. –.
 18. Elzinga CL, Salzer DW, Willoughby JW et al., 2001. Monitoring Plant and Animal Populations. Blackwell Science.
 19. Gillson L, Biggs H, Smit IPJ et al., 2019. Finding common ground between adaptive management and evidence-based approaches to biodiversity conservation. Trends in Ecology & Evolution 34: 31–44.
 20. Hermy M, De Blust G, & Slootmaekers M (Eds), 2004. Natuurbeheer, 2nd ed. Davidsfonds, Leuven.
 21. Hurford C & Schneider M, 2006. Monitoring nature conservation in cultural habitats: a practical guide and case studies.
 22. Isaac NJB, Brotherton PNM, Bullock JM et al., 2018. Defining and delivering resilient ecological networks: Nature conservation in England. Journal of Applied Ecology 55: 2537-2543.
 23. Londo G, 1991. Natuurbeheer in Nederland Deel 4: Natuurtechnisch bosbeheer. , 190 p.–.
 24. Maes D, Decleer K, De Keersmaeker L et al., 2017. Intensified habitat management to mitigate negative effects of nitrogen pollution can be detrimental for faunal diversity: A comment on Jones et al. (2017). Biological Conservation 212: 493-494.
 25. Noss RF, 1990. Indicators for monitoring biodiversity: a hierarchical approach. Conservation Biology 4: 355–364.
 26. Oosterlynck P, De Saeger S, Leyssen A et al., 2019. Criteria voor de beoordeling van de lokale staat van instandhouding van de NATURA 2000-habitattypen. Versie 3.0.
 27. Pressey RL, Cabeza M, Watts ME et al., 2007. Conservation planning in a changing world. Trends in Ecology & Evolution 22: 583–592.
 28. Provoost S & Hoffmann M, 1996. Ecosysteemvisie voor de Vlaamse kust. Rapport Universiteit van Gent en Instituut voor Natuurbehoud.
 29. Pullin AS, Sutherland W, Gardner T et al., 2013. Conservation priorities: identifying need, taking action and evaluating success. In: Macdonald DW & Willis KJ (red) Key Topics in Conservation Biology 2, 1–22.
 30. Rogers K, 1998. Managing Science/Management Partnerships: A Challenge of Adaptive Management. Conservation Ecology 2(2).
 31. Runhaar J, van Landuyt W, Groen CLG et al., 2004. Herziening van de indeling in ecologische soortengroepen voor Nederland en Vlaanderen. Gorteria 30: 12–26.
 32. Salafsky N, Margoluis R, Redford KH et al., 2002. Improving the Practice of Conservation: a Conceptual Framework and Research Agenda for Conservation Science. Conservation Biology 16: 1469–1479.
 33. Salzer D & Salafsky N, 2006. Allocating resources between taking action, assessing status, and measuring effectiveness of conservation actions. Natural Areas Journal 26: 310–316.
 34. Schaminée JHJ & Jansen AJM, 1998. Wegen naar natuurdoeltypen; ontwikkelingsreeksen en hun indicatoren ten behoeve van herstelbeheer en natuurontwikkeling (sporen A en B). .
 35. Schipper PC, Nooren MJ, Holtland WJ et al., 2007. Indicatorsoorten deel 1. Methoden en toepassing.
 36. Sutherland WJ, Pullin AS, Dolman PM et al., 2004. The need for evidence-based conservation. Trends in Ecology & Evolution 19: 305–308.
 37. Tack G, Blondé P, Van den Bremt P et al., 2021. Een biodiversiteitsaudit voor het Bos t’Ename na een Alle Taxa Biodiversiteit Inventarisatie en 30 jaar natuurbeheer. Natuurpunt Report 2021/12, Natuurpunt, Mechelen, 293 pp.
 38. Tack G, Blondé P, Van den Bremt P et al., 2021. 12000 jaar Bos t’ Ename - een hoopvol perspectief voor de Lage Landen. Uitg. Sterck & De Vreese.
 39. Van Calster H & Quataert P, 2012. Evaluatie van de monitoring van natuurbeleid in landbouwgebied: case vogelbeheer en erosiebestrijding. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2012 (48). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel.
 40. Van Daele T, 2003. Coördinatie uitbouw grondwatermeetnet in Vlaamse natuurreservaten i.f.v. opmaak signaalkaart verdroging. Bijlage: Brochure hydrologische monitoring in natuurgebieden.
 41. Van der Molen PC, Baaijens GJ, Grootjans A et al., 2010. LESA Landschapsecologische systeemanalyse. .
 42. Van Dijk AJ & Boele A, 2011. Handleiding SOVON broedvogelonderzoek. SOVON Vogelonderzoek Nederland.
 43. Van Landuyt W, Heylen O, Vanhecke L et al., 2000. Verspreiding en evolutie van de botanische kwaliteit van ecotopen gebaseerd op combinaties van indicatorsoorten uit Florabank. Flo.Wer vzw., Instituut voor Natuurbehoud, Nationale plantentuin van België en Universiteit van Gent, VLINA.
 44. Van Landuyt W, Hoste I, Vanhecke L et al., 2006. Atlas van de Flora van Vlaanderen en het Brussels Gewest. Meise, Flo.wer, Nationale Plantentuin van België en Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek.
 45. Van Uytvanck J & De Blust G (red), 2012. Handboek voor beheerders: Europese natuurdoelstellingen op het terrein. Deel I: Habitats. Tielt, LannooCampus.
 46. Van Uytvanck J &Van & Goethals V, 2014. Handboek voor beheerders : Europese natuurdoelstellingen op het terrein. Deel 2: soorten. Lannoo Campus.
 47. Van Uytvanck J, Lommelen E, Van Calster H et al. 2020. Indicatormandjes voor beheerevaluatie. Webdocumenten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. https://inbo.github.io/beheermonitoring
 48. Van Wirdum G, 1979. Ecoterminologie en grondwaterregime. WLO-mededelingen 6.
 49. Vriens L, Bosch H, De Knijf G et al., 2011. De Biologische Waarderingskaart: biotopen en hun vespreiding in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijke Gewest. Brussel, Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO).
 50. Weeda E, Westra R, Westra C et al., 1994. Nederlandse oecologische flora. Wilde planten en hun relaties. KNNV-Uitgeverij.
 51. Weeda EJ, Ozinga WA & Jagers Op Akkerhuis GAJM, 2006. Diversiteit hoog houden - Bouwstenen voor een geïntegreerd natuurbeheer. Alterra-rapport 1418, Alterra, Wageningen.
 52. Westhoff V, Bakker PA, van Leeuwen CG et al., 1973. Wilde planten; flora en vegetatie in onze natuurgebieden. Deel 1-3. Amsterdam, Vereniging tot behoud van natuurmonumenten in Nederland.

Opgelet

 • {{validation.errorMessage}}