Overslaan en naar de inhoud gaan

Actoren in het veld

In een aantal decreten worden verenigingen aangeduid voor de uitvoering van specifieke taken. Dat gaat van koepelorganisaties die fungeren als belangenbehartigers of ondersteuningsstructuren voor een deel van de jeugdsector, tot verenigingen die met hun taken het beleid voorbereiden of uitvoeren.

Momenteel zijn er acht jeugdverenigingen met bijzondere opdracht.

De Ambrassade

De Ambrassade versterkt de positie van kinderen en jongeren onder andere door de ondersteuning van de jeugdsector en de Vlaamse Jeugdraad. De vzw zet zich in voor vorming, uitwisseling en begeleiding, naast advies en de ontwikkeling van publicaties en een kenniscentrum.

JINT

JINT is het coördinatieorgaan voor internationale jongerenwerking. De Vlaamse overheid subsidieert JINT om het Europese jongerenprogramma in de Vlaamse Gemeenschap uit te voeren, de samenwerking voor en door de jeugd te bevorderen.

JINT werd bovendien aangeduid:

  • als nationaal agentschap om het programma Jeugd in Actie van de Europese Unie uit te voeren;
  • als Vlaamse partner in het Eurodesknetwerk van de Europese Unie en in het Platform voor Europese Jongerenactiviteiten (PEJA);
  • als begeleider van de subsidieaanvragers voor internationale jongerenprojecten;
  • als nationale partner in het kader van het Transnationaal Vrijwilligerswerk van de Raad van Europa;
  • als organisatie voor ontvangstbezoeken in het kader van culturele akkoorden;
  • om gestalte te geven aan overleg en visievorming rond internationaal jeugdbeleid.

Bataljong

Bataljong (het vroegere VVJ) is een ondersteuningsorganisatie voor gemeentelijke jeugddiensten. Ze begeleidt steden en gemeenten in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest door middel van vorming, uitwisseling, advies en publicaties. Sinds 2014 richt Bataljong zich ook tot lokale jeugdraden en de participatie van kinderen en jongeren aan het lokale beleid.

Kenniscentrum Kinderrechten

Het Kenniscentrum Kinderrechten of KeKi heeft als uitgebreide taak de wetenschappelijke kennis over de rechten van het kind op nationaal en internationaal niveau te verhogen. De vzw bevordert samenwerking tussen universiteiten om onderzoeksresultaten samen te brengen en te verspreiden.

Kinderrechtencoalitie Vlaanderen

De Kinderrechtencoalitie rapporteert over de naleving van de rechten van het kind in Vlaanderen. Ze draagt actief bij tot de promotie van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind door informatie en expertise te bundelen, door te lobbyen, het beleid te monitoren en aanbevelingen van NGO’s te delen.

Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme

De Vlaamse overheid wil een zo groot en divers mogelijk aanbod van capaciteit mogelijk maken voor jeugdtoeristische en vormingsactiviteiten. Om die opdracht te vervullen, subsidieert ze de vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme (ADJ) voor het beheer van de overheidsdomeinen Jeugdcentrum De Hoge Rielen en Vormingscentrum Destelheide.

Centrum voor Jeugdtoerisme

De Vlaamse overheid subsidieert een vereniging als ondersteuning voor de sector van de jeugdverblijven: Centrum voor Jeugdtoerisme of CJT. Deze vzw moet bijdragen aan het functioneren van de erkende centra, en waken over de jeugd(werk)vriendelijkheid ervan.

CJT staat ook in voor www.jeugdverblijven.be, waar jeugdgroepen een geschikte kamp- of weekendplaats in Vlaanderen kunnen vinden.

Vlaamse Jeugdherbergen

De Vlaamse overheid subsidieert een vereniging als ondersteuning voor de sector van de hostels: Vlaamse Jeugdherbergen of VJH. Deze vzw moet bijdragen aan het functioneren van de erkende hostels, en waken over de jeugd(werk)vriendelijkheid ervan.