Overslaan en naar de inhoud gaan

Toolkit Cultuureducatie

Deze snelle ‘zelfscan’ bestaat uit vragen over het profiel van je organisatie en vragen met betrekking tot de kwaliteit van je cultuureducatieve werking. Je kan per vraag maar één antwoord aanduiden. Kies steeds het antwoord waar jouw werking het dichtst bij aanleunt, ook al komt het misschien niet exact overeen. Na in totaal 19 vragen krijg je jouw resultaat te zien.

Profiel van jouw organisatie

Jouw cultuureducatieve werking bestaat sinds
De cultuureducatieve werking is
Door hoeveel vaste medewerkers wordt jouw cultuureducatieve werking uitgevoerd en ondersteund?
Wordt jouw cultuureducatieve werking uitgevoerd en ondersteund door freelancers?
Hoeveel cultuureducatieve activiteiten (activiteiten waar participanten aan deelnemen) organiseer je?
Over welk budget beschikt jouw cultuureducatieve werking?
Hoeveel procent van je cultuureducatieve budget bestaat uit subsidies?

Context

De context- of omgevingsanalyse schetst een beeld van relevante factoren in de omgeving van je werking. De omgevingsanalyse duidt trends en ontwikkelingen met betrekking tot je geografische ligging, de demografische samenstelling van de buurt/stad/regio waarin je werkzaam bent, de educatieve en culturele context, enz.
Hoe speelt de cultuureducatieve werking van jouw organisatie in op de context?

Missie en visie

Je missie en visie beschrijven jouw bestaansreden, jouw waarden en welke richting je wil uitgaan met je cultuureducatieve werking. Ze verduidelijken en motiveren keuzes rond de inhoudelijke invulling van je cultuureducatieve werking, en de plaats daarbinnen van de medewerkers en participanten.
In welke mate bepaalt de missie en visie van de cultuureducatieve werking jouw activiteiten?

Doelgroep (of -publiek)

De doelgroep is een (of meerdere) afgebakende groep(en) waarop de cultuureducatieve werking is gericht. Je kan doelgroepen afbakenen op basis van bv. leeftijd, woonplaats of kenmerken die te maken hebben met de maatschappelijke achtergrond.
Hoe houdt jouw cultuureducatieve werking rekening met doelgroepen?

Doelstellingen

De cultuureducatieve doelstellingen vertellen wat je beoogt te bereiken bij de vooropgestelde doelgroep(en).
Hoe bepaal je je doelstellingen?
Hoe beïnvloeden je doelstellingen je aanpak?

Proces

Een proces wordt hier afgebakend als de weg die een participant of een groep participanten aflegt onder een cultuureducatieve begeleiding. Een proces kan zich over een of meerdere activiteiten spreiden.
Wat ligt er aan de basis van je processen?
Hoe worden je processen bepaald?

Begeleiding

Begeleiding kan verschillende vormen aannemen: het begeleiden van een workshop of vorming, het faciliteren en inrichten van een atelier of praatcafé, de opdrachten voor een spelkoffer bedenken en formuleren, enz. De begeleiders maken keuzes in werkvormen, cultuurdragers en methodes. Ook de omkadering, ondersteuning en expertisedeling van de medewerkers vindt hier een plaats.
Hoe kies je de begeleiding van cultuureducatieve processen en activiteiten, ongeacht of dit intern (binnen de eigen organisatie) dan wel extern (door een partner) wordt opgenomen?
Hoe ondersteun je je begeleiding en laat je hen groeien?

Samenwerking

Samenwerken met andere organisaties is het bundelen van de krachten om goede cultuureducatieve processen te realiseren. Dit kan op diverse manieren en met verschillende intensiteit: kortstondig, langdurig, eenmalig, toevallig, structureel. In vele gevallen zorgt samenwerken voor cultuureducatieve meerwaarde omwille van uitwisseling en combinatie van o.a. doelgroepen en expertise.
Hoe vindt samenwerking zijn plaats in jouw cultuureducatieve werking?

Documenteren, evalueren en verbeteren

Documenteren is het verzamelen en vastleggen van informatie over de verschillende aspecten van je cultuureducatieve werking. Na het verzamelen van informatie, komt het evalueren. In een evaluatie interpreteer je informatie om de waarde van het proces en/of het resultaat te bepalen. Aan het einde van dit proces tracht je beslissingen te nemen om je cultuureducatieve werking te verbeteren.
Hoe gebeurt dit vandaag?
Wie is erbij betrokken?