Overslaan en naar de inhoud gaan

Het energiezuiniger maken van cultuur- en jeugdinfrastructuur

Wat

De Vlaamse Regering onderschrijft het Klimaatakkoord van Parijs. Europa wenst de uitstoot van de broeikasgassen tegen 2050 te verminderen met 80 tot 95% in vergelijking met 1990. Als eerste tussenstap moet de Europese uitstoot tegen 2030 verminderd worden met minstens 40% ten opzichte van 1990.

In 2016 werden 229 organisaties binnen kunsten, erfgoed, sociaal-cultureel werk en jeugdwerk bevraagd naar hun energieverbruik van 2015. Op basis hiervan engageerde Sven Gatz, toenmalig minister van Cultuur, Jeugd, Media en Brussel zich in het Vlaams Klimaat- en Energiepact van 1 december 2016 om, binnen de beleidsvelden Jeugd en Cultuur, energie-efficiëntie en CO2-reductie te selecteren als één van de prioritaire ingrepen voor de subsidiëring van culturele infrastructuur in 2017-2021

Hierop werd werk gemaakt van een wijzigingsbesluit voor het besluit van  de Vlaamse  Regering betreffende het verlenen van  investeringssubsidies voor culturele infrastructuur met bovenlokaal belang van november 2012.  Het wijzigingsbesluit is op 9 juni 2017 goedgekeurd en benoemde het ‘energiezuiniger maken van culturele Infrastructuur’ als derde prioriteit.

Een eerste ronde investeringssubsidies bracht alvast een besparingsprognose van 790 ton CO2 per jaar teweeg binnen de Jeugd- en Cultuursector.

Verenigingen binnen de jeugd- en cultuursector kunnen subsidies aanvragen voor het nemen van energiebesparende maatregelen aan hun infrastructuren.

De volgende energiebesparende maatregelen komen in aanmerking voor subsidie (niet limitatief):

 • uitvoering van een energieaudit;
 • installatie van een slimme energiemonitor en algemene relighting;
 • energiezuinig werklicht;
 • dakisolatie;
 • isolatie van de buitenmuren;
 • isolatie van vloeren;
 • superisolerend glas;
 • regelsystemen;
 • centrale verwarming;
 • de vervanging van een stookolie-installatie door een gasinstallatie of aansluiting op een warmtenet of plaatsing van een warmtepomp;
 • de vervanging van een bestaande installatie door een warmtepomp;
 • plaatsing van een zonneboiler.

Deze opsomming is niet limitatief, een project kan dus ook nog andere maatregelen bevatten die eveneens in aanmerking komen.

Het maximaal toe te kennen subsidiebedrag voor deze prioriteit is 500.000 euro.

Specifieke voorwaarden

 • De projectaanvrager moet jaarlijks een werkelijk energieverbruik van minstens 100.000 kWh kunnen voorleggen.
 • Hiervoor moet de projectaanvrager een account en dossier aanmaken op EnergieID , een gratis monitoringstool die het FoCI ter beschikking stelt. Hierin moet hij het energieverbruik vanaf 2015 invoeren. 
 • Indien de projectaanvraag positief wordt beoordeeld en er subsidies worden verleend, verbindt de projectaanvrager er zich toe het energieverbruik gedurende 10 jaar op te volgen via deze tool.
 • Een prognose voor de energiebesparing per jaar door de geplande maatregelen wordt bij de aanvraag gevoegd. Voor de nulmeting en de berekening van de prognose worden berekeningsformules gebruikt die door het FoCI ter beschikking worden gesteld. Deze berekeningsformules kan je in KIOSK downloaden wanneer je een aanvraag voorbereidt.
 • De projectaanvrager dient een breder actieplan van de organisatie voor te leggen om het personeel en het beoogde publiek te sensibiliseren om energiezuinig en duurzaam om te springen met de infrastructuur en hen aandachtig te maken voor de klimaatproblematiek in het algemeen.

Download de handleiding van EnergieID (pdf). Zo weet je meteen hoe je jouw dossier aanmaakt en opvolgt.

Dankzij EnergieID kan de administratie op grote schaal rapporteren over de energiebesparingen en vermindering van CO2-uitstoot als gevolg van de sectorale prioriteit.

Indiendata

Een aanvraag voor een thematische investeringssubsidie voor sectorale prioriteiten moet uiterlijk op 1 april van het lopende kalenderjaar ingediend worden. Vanaf 22 januari 2021 kan je een dossier indienen via KIOSK.

De minister neemt een beslissing, uiterlijk op 1 oktober van datzelfde jaar.

Hoe aanvragen

Dien je projectaanvraag in via de webapplicatie KIOSK. De gegevens voor raming en financiering van het project vul je in het voorziene sjabloon in en laad je op in KIOSK. 

Eens de subsidie is toegekend is de begunstigde verplicht om het logo van de Vlaamse Gemeenschap te vermelden in alle communicatie aangaande het project.

 

Gecoördineerde aanvraag

Heb je als kleinere organisatie geen jaarlijks energieverbruik van minstens 100.000 kWh? Dan kan je een gecoördineerde aanvraag indienen (artikel 1 1° van het besluit). Dit wil zeggen dat de organisaties in een gezamenlijke projectaanvraag minstens 100.000 kWh kunnen voorleggen. 

Beoordelingscriteria

 • De aanvragen worden prestatiegericht beoordeeld. Dit betekent dat de investeringskosten van de ingediende projecten vergeleken worden met de beoogde CO2-uitstootreductie, waarbij voor de berekening rekening gehouden wordt met de specificiteit van de investering. Op basis daarvan wordt een rangschikking opgemaakt, waarbij aan de hoogst gerangschikte projecten de beschikbare middelen toegekend worden.
 • De totale financiering van het project en de mate van  subsidiëring of de inbreng in natura door andere overheden. Onvoorwaardelijke subsidiebeloftes die afhankelijk gemaakt zijn van subsidiëring door de Vlaamse Gemeenschap, worden aanvaard.

Meer info of hulp nodig?

Inhoudelijke vragen | Vragen over een lopend dossier in KIOSK | Technische vragen over KIOSK

Gebruik het contactformulier