Overslaan en naar de inhoud gaan
Bovenlokaal Cultuurdecreet: intergemeentelijke samenwerking Bovenlokaal Cultuurdecreet: intergemeentelijke samenwerking

Bovenlokaal Cultuurdecreet: intergemeentelijke samenwerking

Wat

Een werkingssubsidie voor intergemeentelijke samenwerkingsverbanden is een financiële ondersteuning gedurende zes jaar voor samenwerkingsverbanden tussen verschillende gemeentes. De samenwerkingsverbanden moeten een regierol opnemen als verbinder en facilitator van het bovenlokale culturele veld.

Voor wie?

Verschillende gemeenten en/of districten kunnen deelnemen aan één of meerdere intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Idealiter worden ook socio-culturele verenigingen en andere relevante actoren betrokken.

Enkel een vereniging met rechtspersoonlijkheid kan een werkingssubsidie voor intergemeentelijke samenwerkingsverbanden aanvragen. De projectvereniging, dienstverlenende vereniging of opdrachthoudende vereniging moet op het moment van de aanvraag reeds opgericht zijn.

Functies en criteria

Om in aanmerking te komen voor een werkingssubsidie voor intergemeentelijke samenwerkingsverbanden moet de vereniging transversaal samenwerken met culturele actoren uit de regio.

Samenwerking over beleidsdomeinen heen (bijvoorbeeld met onderwijs, toerisme, economie, ruimtelijke ordening, …) is een pluspunt, maar geen vereiste.

De werking van het intergemeentelijk samenwerkingsverband moet beantwoorden aan de doelstelling van het  Bovenlokaal Cultuurdecreet.

Indiendata

De indiendatum voor de subsidieperiode die loopt vanaf 1 januari 2020 tot 31 december 2025, was 1 oktober 2019. Het decreet bepaalt dat je slechts om de zes jaar kan instappen in de subsidieperiode van zes jaar.

Be­oor­de­ling van je aan­vraag

Elk aanvraagdossier voor een werkingssubsidie voor intergemeentelijke samenwerkingsverbanden wordt beoordeeld door externe deskundigen. Zij onderzoeken de inhoudelijke en financiële aspecten van de aanvraag en of deze in lijn zijn met de voorwaarden van het Bovenlokaal Cultuurdecreet.

Bovendien wordt er nagegaan of het project geen andere subsidies ontvangt van de Vlaamse overheid. Een dubbele subsidiëring is uitgesloten.

Toe­ge­ken­de wer­kings­sub­si­dies 2020 - 2025

Er werden 19 aanvragen ingediend, die alle ontvankelijk waren. Alle samenwerkingsverbanden dienden een uitgebreid dossier in met een cultuurnota die de geplande werking schetst voor de komende beleidsperiode 2020-2025. 

De tabel hieronder toont de verdeling van de 19 aanvragen over de 5 provincies. Twee intergemeentelijke samenwerkingsverbanden overschrijden de provinciegrenzen, namelijk Interwaas en De Merode.

Provincie(s) Aantal vragen
Antwerpen 3
Limburg 1
Oost-Vlaanderen 4
Vlaams-Brabant 3
West-Vlaanderen 6
Antwerpen / Vlaams-Brabant / Limburg 1
Oost-Vlaanderen / Antwerpen 1
TOTAAL 19

 

De beoordelingscommissie adviseerde alle aanvragen positief en op basis van deze adviezen besliste de minister op 16 december 2019 om alle aanvragen te honoreren voor een totaalbedrag van 1.525.180,68 euro.

De 19 intergemeentelijke samenwerkingsverbanden vertegenwoordigen samen 147 Vlaamse gemeenten, die zich engageren om bovenlokaal cultureel samen te werken tijdens de komende beleidsperiode van 6 jaar. Samen bestrijken de 19 intergemeentelijke samenwerkingsverbanden een werkingsgebied van 2.868.290 inwoners.

 

Kaart van toegekende werkingssubsidies intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

Over­zicht toe­ge­ken­de wer­kings­sub­si­dies

Be­ta­ling, af­re­ke­ning en ver­ant­woor­ding

De werkingssubsidie wordt elk jaar uitbetaald in drie schijven:

  1. Voorschot van 45% van het toegekende subsidiebedrag voor het werkjaar, betaalbaar vanaf 1 februari.
  2. Voorschot van 45% van het toegekende subsidiebedrag voor het werkjaar betaalbaar vanaf 1 juli.
  3. Saldo van maximaal 10% van het toegekende subsidiebedrag voor het werkjaar, betaalbaar nadat de administratie heeft vastgesteld dat de subsidievoorwaarden zijn nageleefd.

Het intergemeentelijk samenwerkingsverband moet jaarlijks voor 1 april een financieel verslag van het voorbije werkjaar indienen bij de administratie via KIOSK.

Halfweg het derde jaar van de looptijd van de subsidieperiode moet het intergemeentelijk samenwerkingsverband bovendien een voortgangsrapport indienen over de stand van zaken van de uitvoering van de cultuurnota.

Eens de subsidie is toegekend moet je het logo van de Vlaamse Gemeenschap vermelden in al je communicatie.

Vra­gen

Hulp nodig bij de aanvraag van een werkingssubsidie voor intergemeentelijke samenwerkingsverbanden? Heb je vragen over financiële steunmaatregelen in het kader van het Bovenlokaal Cultuurdecreet?

Contacteer het team Transversaal en bovenlokaal.

Team Transversaal en bovenlokaal
Subsidiëren en erkennen
02 553 42 27