Overslaan en naar de inhoud gaan
Cultuur Cultuur

Werkingssubsidie voor intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

Wat

Een werkingssubsidie voor intergemeentelijke samenwerkingsverbanden is een financiële ondersteuning gedurende zes jaar voor samenwerkingsverbanden tussen verschillende gemeentes. De samenwerkingsverbanden moeten een regierol opnemen als verbinder en facilitator van het bovenlokale culturele veld.

Voor wie

Verschillende gemeenten en/of districten kunnen deelnemen aan één of meerdere intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.

Enkel een vereniging met rechtspersoonlijkheid kan een werkingssubsidie voor intergemeentelijke samenwerkingsverbanden aanvragen. De projectvereniging, dienstverlenende vereniging of opdrachthoudende vereniging moet op het moment van de aanvraag reeds opgericht zijn.

Subsidievoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een werkingssubsidie voor intergemeentelijke samenwerkingsverbanden moet de vereniging transversaal samenwerken met culturele actoren uit de regio.

Samenwerking over beleidsdomeinen heen (bijvoorbeeld met onderwijs, toerisme, economie, ruimtelijke ordening, …) is een pluspunt, maar geen vereiste.

De werking van het intergemeentelijk samenwerkingsverband moet beantwoorden aan de doelstelling van het  Bovenlokaal Cultuurdecreet.

Indiendata

De indiendatum voor de subsidieperiode die loopt vanaf 1 januari 2020 tot 31 december 2025, was 1 oktober 2019.  Het decreet bepaalt dat je slechts om de zes jaar kan instappen in de subsidieperiode van zes jaar.

Toegekende werkingssubsidies 2020 - 2025

Er werden 19 aanvragen ingediend, die alle ontvankelijk waren. Alle samenwerkingsverbanden dienden een uitgebreid dossier in met een cultuurnota die de geplande werking schetst voor de komende beleidsperiode 2020-2025. 

De tabel hieronder toont de verdeling van de 19 aanvragen over de 5 provincies. Twee intergemeentelijke samenwerkingsverbanden overschrijden de provinciegrenzen, namelijk Interwaas en De Merode.

Provincie(s) Aantal vragen
Antwerpen 3
Limburg 1
Oost-Vlaanderen 4
Vlaams-Brabant 3
West-Vlaanderen 6
Antwerpen/ Vlaams-Brabant / Limburg 1
Oost-Vlaanderen / Antwerpen 1
TOTAAL 19

De beoordelingscommissie adviseerde alle aanvragen positief en op basis van deze adviezen besliste de minister op 16 december 2019 om alle aanvragen te honoreren voor een totaalbedrag van 1.525.180,68 euro.

De 19 intergemeentelijke samenwerkingsverbanden vertegenwoordigen samen 147 Vlaamse gemeenten, die zich engageren om bovenlokaal cultureel samen te werken tijdens de komende beleidsperiode van 6 jaar. Samen bestrijken de 19 intergemeentelijke samenwerkingsverbanden een werkingsgebied van 2.868.290 inwoners.

Kaart van toegekende werkingssubsidies intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

Betaling, afrekening en verantwoording

De werkingssubsidie wordt elk jaar uitbetaald in drie schijven:

  1. Voorschot van 45% van het toegekende subsidiebedrag voor het werkjaar, betaalbaar vanaf 1 februari.
  2. Voorschot van 45% van het toegekende subsidiebedrag voor het werkjaar betaalbaar vanaf 1 juli.
  3. Saldo van maximaal 10% van het toegekende subsidiebedrag voor het werkjaar, betaalbaar nadat de administratie heeft vastgesteld dat de subsidievoorwaarden zijn nageleefd.

Eens de subsidie is toegekend moet je het logo van de Vlaamse Gemeenschap vermelden in al je communicatie.

Het werkjaar 2020 verantwoorden kan via de aanmaak van een verantwoordingsdossier in KIOSK dat vóór 1 april 2021 wordt ingediend. 

Het gepersonaliseerde sjabloon voor de inhoudelijke verantwoording is terug te vinden bij de documenten in je KIOSK-dossier.

Vragen

Heb je vragen over financiële steunmaatregelen in het kader van het Bovenlokaal Cultuurdecreet?

Contacteer het team Transversaal en bovenlokaal.

Team Transversaal en bovenlokaal
Subsidiëren en erkennen
02 553 42 27