Overslaan en naar de inhoud gaan

Werkingssubsidie voor intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

Wat

Een werkingssubsidie voor intergemeentelijke samenwerkingsverbanden is een financiële ondersteuning gedurende zes jaar voor samenwerkingsverbanden tussen verschillende gemeentes. De samenwerkingsverbanden moeten een regierol opnemen als verbinder en facilitator van het bovenlokale culturele veld.

Voor wie

Verschillende gemeenten en/of districten kunnen deelnemen aan één of meerdere intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.

Enkel een vereniging met rechtspersoonlijkheid kan een werkingssubsidie voor intergemeentelijke samenwerkingsverbanden aanvragen. De projectvereniging, dienstverlenende vereniging of opdrachthoudende vereniging moet op het moment van de aanvraag reeds opgericht zijn.

Subsidievoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een werkingssubsidie voor intergemeentelijke samenwerkingsverbanden moet de vereniging transversaal samenwerken met culturele actoren uit de regio.

Samenwerking over beleidsdomeinen heen (bijvoorbeeld met onderwijs, toerisme, economie, ruimtelijke ordening, …) is een pluspunt, maar geen vereiste.

De werking van het intergemeentelijk samenwerkingsverband moet beantwoorden aan de doelstelling van het  Bovenlokaal Cultuurdecreet.

Indiendata

De indiendatum voor de subsidieperiode die loopt vanaf 1 januari 2020 tot 31 december 2025, was 1 oktober 2019.  Het decreet bepaalt dat je slechts om de zes jaar kan instappen in de subsidieperiode van zes jaar.

Toegekende werkingssubsidies 2020 - 2025

Er werden 19 aanvragen ingediend, die alle ontvankelijk waren. Alle samenwerkingsverbanden dienden een uitgebreid dossier in met een cultuurnota die de geplande werking schetst voor de komende beleidsperiode 2020-2025. 

De tabel hieronder toont de verdeling van de 19 aanvragen over de 5 provincies. Twee intergemeentelijke samenwerkingsverbanden overschrijden de provinciegrenzen, namelijk Interwaas en De Merode.

Provincie(s) Aantal vragen
Antwerpen 3
Limburg 1
Oost-Vlaanderen 4
Vlaams-Brabant 3
West-Vlaanderen 6
Antwerpen/ Vlaams-Brabant / Limburg 1
Oost-Vlaanderen / Antwerpen 1
TOTAAL 19

De beoordelingscommissie adviseerde alle aanvragen positief en op basis van deze adviezen besliste de minister op 16 december 2019 om alle aanvragen te honoreren voor een totaalbedrag van 1.525.180,68 euro.

De 19 intergemeentelijke samenwerkingsverbanden vertegenwoordigen samen 147 Vlaamse gemeenten, die zich engageren om bovenlokaal cultureel samen te werken tijdens de komende beleidsperiode van 6 jaar. Samen bestrijken de 19 intergemeentelijke samenwerkingsverbanden een werkingsgebied van 2.868.290 inwoners.

Kaart van toegekende werkingssubsidies intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

Uitbetaling

De werkingssubsidie wordt elk jaar uitbetaald in drie schijven:

 1. Voorschot van 45% van het toegekende subsidiebedrag voor het werkjaar, betaalbaar vanaf 1 februari.
 2. Voorschot van 45% van het toegekende subsidiebedrag voor het werkjaar betaalbaar vanaf 1 juli.
 3. Saldo van maximaal 10% van het toegekende subsidiebedrag voor het werkjaar, betaalbaar nadat de administratie heeft vastgesteld dat de subsidievoorwaarden zijn nageleefd.
   
Eens de subsidie is toegekend moet je het logo van de Vlaamse Gemeenschap vermelden in al je communicatie.

  Na toekenning: verantwoording

  Het verantwoordingsdossier over 2023 moet uiterlijk op 31 maart 2024 worden ingediend.

  Dat dossier bestaat uit deze documenten:

  • Een inhoudelijke verantwoording: je vindt daarvoor een gepersonaliseerd sjabloon in KIOSK.
  • Een financiële verantwoording: gebruik daarvoor dit sjabloon.
  • Het verslag van de algemene vergadering of raad van bestuur, waarin de jaarrekening wordt goedgekeurd.
  • Het verslag van een erkende accountant (wanneer je een subsidie ontvangt die 80.000 euro of meer bedraagt).

  Meer info of hulp nodig?

  Inhoudelijke vragen | Vragen over een lopend dossier in KIOSK | Technische vragen over KIOSK

  Gebruik het contactformulier