Overslaan en naar de inhoud gaan

Projectsubsidie voor bovenlokale cultuurprojecten

Wat

De subsidielijn voor bovenlokale cultuurprojecten wil samenwerking tussen culturele sectoren en disciplines stimuleren op een bovenlokaal niveau. Ook samenwerking met andere beleidsdomeinen wordt aangemoedigd. Voor de hand liggend zijn onderwijs, toerisme en welzijn, maar het kan ook gaan om samenwerking met ruimtelijke ordening, economie, onroerend erfgoed, sport, ... Het project moet steeds een culturele finaliteit hebben en kan maximaal 3 jaar duren.

Projecten kunnen inzetten op één of meerdere beleidsprioriteiten, maar dit is geen verplichting. De minister van Cultuur bepaalde onderstaande beleidsprioriteiten:

 1. Inspelen op maatschappelijke uitdagingen door te streven naar maximale cultuurparticipatie
 2. Meerwaarde creëren door eigen sterktes te verbinden via samenwerking
 3. Inzetten op nieuw en jong talent door ontwikkelingskansen te bieden

Lees meer over de beleidsprioriteiten 

Voor wie

Culturele actoren en jeugdactoren, openbare besturen en niet-commerciële verenigingen met rechtspersoon die gelieerd zijn aan kunsten, cultureel erfgoed, circuskunsten, amateurkunsten, sociaal-cultureel volwassenenwerk en jeugdwerk komen in aanmerking voor een projectsubsidie binnen het Bovenlokaal Cultuurdecreet. De aanvrager moet wel gevestigd zijn in Vlaanderen of in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad.

Let op: projecten van jeugdhuizen en jeugdwerk voor bijzondere doelgroepen die in aanmerking komen voor een subsidie via het decreet bovenlokaal jeugdwerk komen niet in aanmerking voor deze projectsubsidie. 

Functies en criteria

Om in aanmerking te komen voor een projectsubsidie voor bovenlokale cultuurprojecten moet het project:

 • minimaal twee functies uitvoeren;
 • een bovenlokale schaalgrootte, reikwijdte en relevantie hebben;
 • de reguliere werking van de aanvragende actor overstijgen;
 • een culturele finaliteit hebben;
 • in tijd en opzet/doelstelling afgebakend zijn;
 • een sluitende begroting hebben.

Volgende projecten komen niet in aanmerking voor een projectsubsidie voor bovenlokale cultuurprojecten:

 • projecten die vallen binnen het werkingsgebied van Literatuur Vlaanderen;
 • projecten die vallen binnen het werkingsgebied van het Vlaams Audiovisueel Fonds ;
 • projecten in het kader van ontwerp en uitvoering van infrastructuur en bouwprojecten;
 • projecten in het kader van aankoop of restauratie van cultureel erfgoed;
 • projecten in het kader van academisch onderzoek;
 • projecten die al lopen op het moment van de aanvraag;
 • projecten die alleen plaatsvinden in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad.

Indiendata

Er zijn 2 indienrondes per jaar. Je moet uiterlijk op volgende data je dossier indienen:

 • 15 mei voor projecten die starten tussen 1 januari en 31 december van het jaar volgend op het aanvraagjaar en maximaal 3 jaar lopen.
 • 15 november voor projecten die starten tussen 1 juli van het jaar volgend op het aanvraagjaar en 30 juni van het jaar daarop en maximaal 3 jaar lopen.

Opgelet: indien de uiterste indiendatum in een weekend of op een vakantiedag valt (15 november is voor de Vlaamse overheid een vakantiedag), is het Departement Cultuur, Jeugd en Media op de laatste werkdag voor de deadline tot 17 uur beschikbaar voor vragen. 

Hoe aanvragen

Je moet een projectsubsidie voor bovenlokale cultuurprojecten via de webapplicatie KIOSK aanvragen.

Lees de gedetailleerde aanvraagprocedure na in de handleiding voor aanvragers en de handleiding voor de KIOSK-applicatie

Om je subsidieaanvraag voor te bereiden kun je gebruik maken van het blanco aanvraagformulier waarin je alle in te vullen velden en helpteksten van KIOSK terugvindt. Let op: een dossier aanmaken en indienen kan enkel via KIOSK.

Lees ook het document met veelgestelde vragen, voor je een aanvraag indient.

Zoek je inspiratie voor een mooi project? Wil je een projectidee aftoetsten? OP/TIL, het steunpunt voor bovenlokale cultuurwerking, biedt workshops, webinars en consults op maat aan.

 

Beoordeling van je aanvraag

Een commissie van externe deskundigen beoordeelt elk aanvraagdossier voor een projectsubsidie voor bovenlokale cultuurprojecten. De commissie beoordeelt de kwaliteit van het project, onderzoekt de inhoudelijke en financiële aspecten van de aanvraag en gaat na of ze overeen komen met de voorwaarden van het bovenlokaal cultuurdecreet

Toekenning en uitbetaling

Uiterlijk vijf maanden na de indiendatum van je dossier volgt de principiële beslissing van de minister. Voor projecten ingediend op 15 mei is dit dus 15 oktober en voor projecten ingediend op 15 november is dit dus 15 april. Nadat de Inspectie van Financiën de beslissing van de minister heeft bekrachtigd, volgt de definitieve beslissing en de uitbetaling van het voorschot.

Eens de projectsubsidie voor bovenlokale cultuurprojecten is toegekend moet je het logo van de Vlaamse Gemeenschap vermelden in al je communicatie.

Een projectsubsidie voor bovenlokale cultuurprojecten van meer dan 7.000 euro wordt in twee delen uitbetaald:

 • Het voorschot van 90% wordt uitbetaald na de ondertekening van het toekenningsbesluit.
 • Het saldo van 10% wordt uitbetaald na de afrekening.

Een projectsubsidie voor bovenlokale cultuurprojecten tot en met 7.000 euro wordt na toekenning integraal uitbetaald.

Afrekening en verantwoording

Elke aanvrager die een projectsubsidie voor bovenlokale cultuurprojecten ontvangt, moet die kunnen verantwoorden.

Als je een subsidie ontvangt die groter is dan 7.000 euro, moet je uiterlijk 1 maand na de goedgekeurde einddatum van het project een verantwoording indienen via KIOSK.

Als je een subsidie ontvangt die lager dan of gelijk aan 7.000 euro is, moet je de verantwoording ter beschikking houden voor een steekproefsgewijze controle door het Departement Cultuur, Jeugd en Media.

Facturen en andere bewijsstukken moet je niet meesturen, maar kunnen we steeds opvragen. 

Hulp van OP/TIL

OP/TIL, het steunpunt voor bovenlokale cultuur, helpt je op weg met infosessies, inspiratie en advies. Wat betekent bovenlokaal? Welke subsidielijn kies ik het beste? Wat zijn goede voorbeelden? Een projectidee aftoetsen?

Stel je vraag aan een consulent van OP/TIL

Meer info of hulp nodig?

Inhoudelijke vragen | Vragen over een lopend dossier in KIOSK | Technische vragen over KIOSK

Gebruik het contactformulier