Overslaan en naar de inhoud gaan

Projectsubsidie voor bovenlokale cultuurprojecten

Wat

Een projectsubsidie voor bovenlokale cultuurprojecten is een financiële ondersteuning om culturele organisaties en jeugdorganisaties  de kans te geven om te experimenteren en door te groeien binnen hun praktijk. Ook meerjarige projecten (tot maximaal drie jaar) komen in aanmerking voor subsidie.

De projectsubsidie voor bovenlokale cultuurprojecten focust op beleidsprioriteiten, zoals beschreven in het bovenlokaal cultuurdecreet. Voor de indienrondes vanaf 15 november 2020 tot en met 15 mei 2025 zijn deze beleidsprioriteiten vastgelegd:

 1. Inspelen op maatschappelijke uitdagingen door te streven naar maximale cultuurparticipatie
 2. Meerwaarde creëren door eigen sterktes te verbinden via samenwerking
 3. Inzetten op nieuw en jong talent door ontwikkelingskansen te bieden

Lees meer over de beleidsprioriteiten

Voor wie

Alle culturele- en jeugdactoren, openbare besturen en niet-commerciële verenigingen met rechtspersoon die gelieerd zijn aan kunsten, cultureel erfgoed, circuskunsten, amateurkunsten, sociaal-cultureel volwassenenwerk en jeugdwerk en gevestigd zijn in Vlaanderen of in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad komen in aanmerking voor een projectsubsidie voor bovenlokale cultuurprojecten.

Let op: projecten van jeugdhuizen en jeugdwerk voor bijzondere doelgroepen die in aanmerking komen voor subsidie via het decreet bovenlokaal jeugdwerk komen niet in aanmerking. 

Functies en criteria

Om in aanmerking te komen voor een projectsubsidie voor bovenlokale cultuurprojecten moet het project:

 • minimaal twee functies uitvoeren;
 • een bovenlokale schaalgrootte, reikwijdte en relevantie hebben;
 • de reguliere werking van de aanvragende actor overstijgen;
 • een culturele finaliteit hebben;
 • een in de tijd en in opzet of doelstelling afgebakend karakter hebben;
 • een zakelijk luik hebben dat financieel sluitend is.

Volgende projecten komen niet in aanmerking voor een projectsubsidie voor bovenlokale cultuurprojecten:

 • projecten die vallen binnen het werkingsgebied van Literatuur Vlaanderen;
 • projecten die vallen binnen het werkingsgebied van het Vlaams Audiovisueel Fonds ;
 • projecten in het kader van ontwerp en uitvoering van infrastructuur en bouwprojecten;
 • projecten in het kader van aankoop of restauratie van cultureel erfgoed;
 • projecten in het kader van academisch onderzoek;
 • projecten die al lopen op het moment van de aanvraag;
 • projecten die alleen plaatsvinden in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad.

Indiendata

Er zijn 2 indienrondes per jaar. Er moet uiterlijk ingediend worden op:

 • 15 mei voor projecten die starten tussen 1 januari en 31 december van het jaar volgend op het aanvraagjaar en maximaal 3 jaar lopen.
 • 15 november voor projecten die starten tussen 1 juli van het jaar volgend op het aanvraagjaar en 30 juni van het jaar daarop en maximaal 3 jaar lopen.

Opgelet: 15 mei is een zondag. Het departement is tot vrijdag 13 mei, 17 uur bereikbaar voor vragen.

Hoe aanvragen

Je kan een projectsubsidie voor bovenlokale cultuurprojecten aanvragen via de webapplicatie KIOSK.

Lees de gedetailleerde aanvraagprocedure na in de handleiding voor aanvragers en de handleiding voor de KIOSK-applicatie

Om je subsidieaanvraag voor te bereiden kan je gebruik maken van het blanco aanvraagformulier waarin je alle in te vullen velden en helpteksten van KIOSK terugvindt. Let wel: een dossier aanmaken en indienen kan enkel via KIOSK.

Beoordeling van je aanvraag

Elk aanvraagdossier voor een projectsubsidie voor bovenlokale cultuurprojecten wordt beoordeeld door externe deskundigen. Zij onderzoeken de inhoudelijke en financiële aspecten van de aanvraag en gaan na of ze overeen komen met de voorwaarden van het bovenlokaal cultuurdecreet.

> Download de samenstelling van de beoordelingscommissie voor de tweede ronde bovenlokale cultuurprojecten van 2022.

Toekenning en uitbetaling

Uiterlijk vijf maanden na de indiendatum van je dossier volgt de principiële beslissing van de minister. Voor projecten ingediend op 15 mei is dit dus 15 oktober en voor projecten ingediend op 15 november is dit dus 15 april. Nadat de Inspectie van Financiën de beslissing van de minister heeft bekrachtigd, volgt de uitbetaling.

Eens de projectsubsidie voor bovenlokale cultuurprojecten is toegekend moet je het logo van de Vlaamse Gemeenschap vermelden in al je communicatie.

Een projectsubsidie voor bovenlokale cultuurprojecten van meer dan 7.000 euro wordt in twee delen uitbetaald:

 • Het voorschot van 90% wordt uitbetaald na de ondertekening van het toekenningsbesluit.
 • Het saldo van 10% wordt uitbetaald na de afrekening.

Een projectsubsidie voor bovenlokale cultuurprojecten tot 7.000 euro wordt na toekenning integraal uitbetaald.

Toegekende projectsubsidies 2022

In de eerste ronde van 2022 met indiendatum 15 mei 2021 werden 62 ontvankelijke dossiers ingediend. De minister van Cultuur besliste om 20 projecten te ondersteunen voor een totaalbedrag van 1.567.374,10 euro.

In de tweede ronde van 2022 met indiendatum 15 november 2021 werden 53 ontvankelijke dossiers ingediend. De minister van Cultuur besliste om 23 projecten te ondersteunen voor een totaalbedrag van 2.082.265,52 euro.

Toegekende projectsubsidies 2021

In de eerste ronde van 2021 met indiendatum 15 mei 2020 werden 88 ontvankelijke dossiers ingediend. De minister van cultuur besliste om 38 projecten te ondersteunen voor een totaalbedrag van 2.285.050,92 euro.

In de tweede ronde van 2021 met indiendatum 15 november 2020 werden 75 ontvankelijke dossiers ingediend. De minister volgde het advies van de beoordelingscommissie en besliste om 24 projecten te ondersteunen voor een totaalbedrag van 1.837.443,19 euro.

Afrekening en verantwoording

Elke aanvrager die een projectsubsidie voor bovenlokale cultuurprojecten ontvangt, moet via KIOSK een verantwoordingsdossier opmaken met een inhoudelijk- en financieel verslag.

Projecten die een subsidie ontvangen die groter is dan € 7.000, dienen het dossier in via KIOSK. Projecten die een subsidiebedrag ontvangen dat kleiner is of gelijk aan € 7.000 houden het dossier ter beschikking voor steekproefsgewijze controle van de administratie.

Meer info of hulp nodig?

Inhoudelijke vragen | Vragen over een lopend dossier in KIOSK | Technische vragen over KIOSK

Gebruik het contactformulier

Zoek je inspiratie voor een mooi project? Wil je een projectidee aftoetsten? OP/TIL, het steunpunt voor bovenlokale cultuurwerking biedt workshops, webinars en consults op maat aan.