Overslaan en naar de inhoud gaan
Cultureelerfgoeddecreet: werkingssubsidie voor de organisatie immaterieel cultureel erfgoed Cultureelerfgoeddecreet: werkingssubsidie voor de organisatie immaterieel cultureel erfgoed

Cultureelerfgoeddecreet: werkingssubsidie voor de organisatie immaterieel cultureel erfgoed

Wat

Een werkingssubsidie voor een immaterieel-cultureel-erfgoedorganisatie in het kader van het Cultureelerfgoeddecreet dient als financiële ondersteuning voor organisaties die immaterieel cultureel erfgoed onderzoeken, verzamelen, inventariseren, promoten, beschikbaar maken en/of de immaterieel-cultureel-erfgoedwerking ondersteunen en stimuleren.

De werkingssubsidie is een bijdrage in de loon- en werkingskosten van de organisatie.

Om deze werkingssubsidie te kunnen aanvragen moet je organisatie gevestigd zijn in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.

Voor wie?

De Vlaamse Regering kent een werkingssubsidie voor een immaterieel-cultureel-erfgoedorganisatie toe aan een organisatie die:

 • de cultureel-erfgoedwerking opnemen voor immaterieel cultureel erfgoed op landelijk niveau;
 • cultureel-erfgoedorganisaties en -gemeenschappen in Vlaanderen begeleiden in de immateriële benadering van cultureel erfgoed.

 Zo willen we organisaties ondersteunen die volgende doelstellingen onderschrijven:

 • opnemen van de functies voor immaterieel cultureel erfgoed;
 • uitbouw en moderatie van een platform dat immaterieel cultureel erfgoed inventariseert en zichtbaar maakt;
 • uitbouw van een cultureel-erfgoedwerking rond de vijf domeinen van immaterieel cultureel erfgoed zoals aangegeven in de UNESCO-conventie van 17 oktober 2003 houdende de bescherming van het immaterieel cultureel erfgoed;
 • opbouwen, versterken en coördineren van een breed netwerk van erfgoedgemeenschappen die werkzaam zijn rond immaterieel cultureel erfgoed;
 • coördinatie van verschillende actoren die een rol opnemen inzake immaterieel cultureel erfgoed, met bijzondere aandacht voor collectiebeherende organisaties.

Criteria

Ontvankelijkheidsvoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de werkingssubsidie voor immaterieel-cultureel-erfgoedorganisaties moet een organisatie:

 • beheerd worden door een rechtspersoon zonder winstgevend doel of beschikken over een rechtspersoonlijkheid zonder winstgevend doel;
 • gevestigd zijn in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad;
 • tijdig een aanvraag indienen.

Criteria voor de toekenning van een werkingssubsidie voor immaterieel-cultureel-erfgoedorganisaties

 • Wijze waarop de doelstellingen worden opgenomen
 • Wijze waarop erfgoedgemeenschappen die werkzaam zijn rond immaterieel cultureel erfgoed vertegenwoordigd zijn in de organisatie en de werking ervan mee aansturen
 • Kwaliteit van de samenwerking en netwerking met relevante partners, zowel binnen Vlaanderen als internationaal
 • Wijze waarop de strategische visie wordt uitgevoerd
 • Kwaliteit van het zakelijk beheer, de haalbaarheid en het realiteitsgehalte van de begroting

De noodzaak voor een werkingssubsidie wordt aangetoond in de begroting, rekening houdend met de ontvangsten uit de werking.

In­dien­da­ta

De subsidiëringsperiode van een werkingssubsidie voor immaterieel-cultureel-erfgoedorganisaties loopt over een termijn van vier jaar. De huidige periode loopt van 1 januari 2019 tot 1 januari 2023.

De deadline voor aanvragen voor de volgende periode is donderdag 15 december 2022.

Hoe aan­vra­gen

Je kan een werkingssubsidie voor immaterieel-cultureel-erfgoedorganisaties aanvragen via de webapplicatie KIOSK.

Be­oor­de­ling van je aan­vraag

Binnen de tien werkdagen na de uiterlijke indiendatum ontvang je een bericht met de melding of je aanvraag ontvankelijk is.

Vervolgens worden de ontvankelijke aanvragen verdeeld over verschillende beoordelingscommissies.  Deze toetsen de ontvankelijke aanvragen aan de criteria en formuleren een voorlopig advies.

Ter voorbereiding van dit voorlopig advies word je door de beoordelingscommissie uitgenodigd op een gesprek. Na het indienen van je aanvraag word je gecontacteerd voor een afspraak.

Re­pliek

Je kan het voorlopig advies consulteren via KIOSK. Na publicatie kan je binnen de tien werkdagen reageren via deze tool.

In deze repliek kan je reageren op feitelijke onjuistheden in het voorlopige advies. Het indienen van een repliek is niet verplicht. Een repliek die niet gaat over feitelijke onjuistheden zal niet in overweging genomen worden door de beoordelingscommissie.

Rekening houdend met deze repliek, formuleert de bevoegde beoordelingscommissie een definitief advies.

De verschillende adviezen worden afgestemd door een afstemmingscommissie bestaand uit de adviescommissie en de voorzitters van de beoordelingscommissies.

De steden, gemeenten of de Vlaamse Gemeenschapscommissie waar aanvragers gevestigd zijn, kunnen gehoord worden op basis van het definitieve advies.

Be­slis­sing

Op basis van het definitieve advies en het horen van de lokale besturen, maakt het Departement Cultuur, Jeugd en Media een ontwerp van beslissing op en bezorgt dat aan de minister.

De minister van Cultuur bezorgt een voorstel van beslissing aan de Vlaamse Regering. Vervolgens beslist de Vlaamse Regering over de toekenning en het bedrag van de werkingssubsidie.

Binnen een termijn van tien werkdagen deelt het Departement Cultuur, Jeugd en Media de beslissing mee, samen met het definitieve advies.

Werkplaats immaterieel erfgoed krijgt een subsidie van 428.000 euro voor de periode 2019-2023.

Be­roeps­pro­ce­du­re

Ben je niet tevreden met de wijze waarop je aanvraag werd behandeld? Dan kan je schriftelijk of mondeling een klacht indienen. Contacteer de Vlaamse Infolijn op het nummer 1700 voor meer info.

Je kan in beroep gaan tegen een beslissing bij de Raad van State. Je verzoekschrift moet binnen de 60 dagen aangetekend verstuurd worden naar de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 in 1040 Brussel. Op de website van de Raad van State vind je meer informatie over de procedure.

Be­heers­overeeen­komst

Op basis van de beslissing wordt met de immaterieel-cultureel-erfgoedorganisaties een beheersovereenkomst gesloten. Hierin wordt het bedrag van de werkingssubsidie en de doelstellingen opgenomen.

Toe­ken­ning en uit­be­ta­ling

Een werkingssubsidie wordt toegekend voor een beleidsperiode van vier jaar en wordt jaarlijks uitbetaald. Het bedrag kan jaarlijks geïndexeerd worden.

De subsidie wordt in verschillende schijven uitbetaald:

 • Het voorschot van 90% wordt uitbetaald vanaf 1 februari.
 • Het saldo van 10% wordt uitbetaald na de uitvoering van het jaarlijkse toezicht.

Eens de werkingssubsidie is toegekend moet je het logo van de Vlaamse Gemeenschap vermelden in al je communicatie.

Jaar­ver­slag

Organisaties die een werkingssubsidie voor immaterieel-cultureel-erfgoedorganisaties ontvangen, moeten jaarlijks op 1 april een jaarverslag indienen over het voorbije jaar via KIOSK.

Het jaarverslag bestaat uit:

 • een inhoudelijk verslag met een rapportage over de doelstellingen;
 • een financieel verslag: de jaarrekening, het verslag van een erkende accountant of bedrijfsrevisor en een overzicht van de individuele bezoldigingen;
 • een lijst met beleidsrelevante gegevens, waarvoor het Departement Cultuur, Jeugd en Media een model voorziet.

Als de werkingssubsidie is toegekend aan een bestuur, of aan een cultureel-erfgoedorganisatie die onderdeel is van een bestuur, kan het financieel verslag bestaan uit:

 • een overzicht van de kosten en de opbrengsten;
 • een verslag van de persoon die door het bestuur belast is met het financieel toezicht;
 • een overzicht van de individuele bezoldigingen.

Toe­zicht en con­tro­le

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media oefent toezicht uit op de werkingssubsidie door:

 • controle op het jaarlijkse jaarverslag;
 • maximaal twee evaluaties, eventueel bijgestaan door externe experten.

De evaluaties kunnen aangevuld worden met gesprekken en plaatsbezoeken. Bij ernstige tekortkomingen kunnen volgende sancties worden opgelegd:

 • inhouding of terugvordering van een deel van of van de toegekende werkingssubsidie;
 • definitieve stopzetting van de werkingssubsidie.

Vra­gen

Hulp nodig bij de aanvraag van een werkingssubsidie? Heb je vragen over financiële steunmaatregelen in het kader van het Cultureelerfgoeddecreet?

Contacteer de administratie via kiosk@vlaanderen.be i.v.m. technische vragen of neem contact op met het team Cultureel erfgoed i.v.m. inhoudelijke vragen.

FARO, Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed kan jou helpen om je subsidieaanvraag correct op te stellen.

Team Cultureel erfgoed
Subsidiëren en erkennen
02 553 68 42