Overslaan en naar de inhoud gaan
Decreet bovenlokaal jeugdwerk: projectsubsidies kinderen en jongeren met een handicap Decreet bovenlokaal jeugdwerk: projectsubsidies kinderen en jongeren met een handicap

Decreet bovenlokaal jeugdwerk: projectsubsidies kinderen en jongeren met een handicap

Wat

De Vlaamse Regering kan jaarlijks projectsubsidies toekennen aan een vrijwilligersorganisatie om een bovenlokaal jeugdwerkaanbod met kinderen en jongeren met een handicap te organiseren tijdens de schoolvakanties of tijdens het schooljaar. Deze subsidielijn valt onder het decreet bovenlokaal jeugdwerk, jeugdhuizen en jeugdwerk voor bijzondere doelgroepen.

De subsidie bedraagt maximum € 5.000. 

Voor wie?

Je kan een aanvraag starten wanneer je vrijwilligersorganisatie op het moment van de aanvraag voldoet aan volgende voorwaarden:

De vrijwilligersorganisatie 

  • is gevestigd in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad; 
  • is een feitelijke vereniging of bezit een privaatrechtelijke rechtspersoonlijkheid met een niet-commercieel karakter; 
  • is een bestaande werking die volledig steunt op vrijwilligers. Er zijn geen beroepskrachten in dienst. 

Wel­ke pro­jec­ten ko­men in aan­mer­king

De projectsubsidies worden toegekend ter ondersteuning van extra werkingskosten die voortvloeien uit een structurele werking. Deze extra kosten kunnen ontstaan omdat de werking bijvoorbeeld een nieuw aanbod ontwikkelt, omdat de werking speciaal spel – of verblijfsmateriaal moet voorzien of omdat de werking speciale accommodatie moet voorzien. Binnen deze subsidielijn kan er per organisatie slechts 1 project per jaar aangevraagd worden. Het project kan bestaan uit één of meerdere activiteiten en/of één of meerdere vormingen en/of de aankoop van materiaal. 

In­dien­da­tum

Je kan de projectsubsidie jaarlijks aanvragen. De volgende indiendatum is 1 februari 2021

Hoe aan­vra­gen

Dien je aanvraag in via de KIOSK-applicatie
Er moet uiterlijk ingediend worden op 1 februari

Wan­neer moet het pro­ject uit­ge­voerd wor­den?

De uitvoeringstermijn van het project kan starten op 15 april van het jaar van de uiterste indiendatum en kan lopen tot uiterlijk het einde van het jaar dat daarop volgt.

Hoe­veel be­draagt het sub­si­die­be­drag

De subsidie bedraagt maximum 5.000 euro

Be­oor­de­ling van je aan­vraag

Nadat het dossier is ingediend en ontvankelijk werd verklaard, wordt het beoordeeld door de administratie. 

De minister beslist uiterlijk op 1 april van datzelfde jaar. Bij een gunstige beslissing wordt ook het toe te kennen subsidiebedrag meegedeeld. 

Toe­ken­ning en uit­be­ta­ling

De toegekende projectsubsidie wordt volledig uitbetaald na de beslissing van de minister. 
Eens de projectsubsidie is toegekend moet je het logo van de Vlaamse Gemeenschap vermelden in al je communicatie.

Toe­ge­ken­de pro­ject­sub­si­dies 2020

De Vlaamse minister van Jeugd besliste om 19.965 euro aan projectsubsidies toe te kennen aan 5 vrijwilligerswerkingen met kinderen en jongeren met een handicap.

Overzicht toegekende projectsubsidies voor vrijwilligerswerkingen met kinderen en jongeren met een handicap - 2020

Ver­ant­woor­ding

Maximum 2 maand na afloop van het project dient de organisatie die een subsidie ontving, een projectverslag in via de KIOSK-applicatie. Dat verslag bevat zowel een inhoudelijke als een financiële evaluatie van het project. Hierbij wordt ook aangetoond hoe de projectsubsidie werd ingezet. 

Vra­gen

Heb je een technische vraag over de KIOSK-applicatie? Raadpleeg de handleiding of stuur een mailtje naar kiosk@vlaanderen.be.
Voor inhoudelijke informatie kan je het team Transversaal en Bovenlokaal contacteren.

Team Transversaal en bovenlokaal
Subsidiëren en erkennen
02 553 42 27